Tenders.ge
RMG Copper

ტენდერი რკინის ფხვნილის შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG Copper აცხადებს ტენდერს რკინის ფხვნილის შესყიდვის მიზნით.

 • რკინის ფხვნილის მარცვლის სტრუქტურა უნდა იყოს აუცილებლად მიკროფოროვანი
 • დანიშნულება: იონიზაციის მეთოდით მჟავე წყლიდან სპილენძის კონცენტრატის გამოყოფა
 • რაოდენობა - თვეში დაახლოებით 80-100 ტონა

დეტალური ინფორმაცია, მოთხოვნილი პროდუქციის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

ჩვენს მიერ გამოყენებული (ერთ-ერთი) უკრაინაში დამზადებული რკინის ფხვნილის მახასიათებლები: C - 0,05; Si- 0,08; Mn- 0,2; P-0,02; S 0,02; 02- 0,5.

 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 08.09.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • პროდუქციის ფასი 1 ტონა პოდუქციაზე (წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით (დღგ-ს) ჩათვლით);
 • მონაწილე კომპანიებმა ფასები უნდა წარმოადგინონ ცალ-ცალკე, როგორც Ex-works პირობების, ასევე, CIF (ფოთი) პირობების გათვალისწინებით;
 • წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 30 დღიანი კონსიგნაციის ვადას. გამარჯვებული გამოვლენილი იქნება ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობების (კონსიგნაციის ვადის) გათვალისწინებით.
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქციის ნიმუში (1 კგ);
 • პროდუქციის სერთიფიკატი;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი და ტენდერის დასახელება.
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა- 08.09.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა -22.09.2017

Tender Description:

RMG Copper announces a tender for the purchase of iron powder.

Please see the detailed description of the requested products in the attached documents.

Data of one of the powders, we use, made in Ukraine is:  C - 0,05; Si- 0,08; Mn- 0,2; P-0,02; S 0,02; 02- 0,5.

 • The structure of the grain of the iron powder must be microporous;
 • Purpose/Use: separation of copper concentrate from acid waters by ionization;
 • Required quantity - 80-100 tons per month

- In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
- Please provide above LOI, no later than September 08, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage of the tender, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Price Table (The cost of the proposal shall be reflected including all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT);
 • Bidders must submit prices separately, as based on Ex-works term, as well as based on the CIF (Poti) conditions;
 • The proposal should include a minimum period of 1 months consignment. The winner will be revealed based on tariffs and settlement terms (consignation period).
 • The bidder must submit a sample of the proposed products (1 kg);
 • Certificate of compliance of the products;
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  ; providing the password to Secretary untill the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is-22.09.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

Компания RMG Copper объявляет тендер на закупку железного порошка.

Пожалуйста, смотрите подробное описание запрашиваемых продуктов в прилагаемых документах.

 • Структура зерна железного порошка должна быть микропористой;
 • Назначение: выделение медного концентрата из кислых вод методом ионизации
 • Требуемое количество - 80-100 тонн в месяц

Данные одного из порошков, мы используем, сделаны в Украине: C - 0,05; Si- 0,08; Mn- 0,2; P-0,02; S 0,02; 02- 0,5.

 • На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
 • Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 08.09.2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

На втором этапе, участники тендера должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Таблица цен за 1 тонну (Стоимость предложения должна быть отражена включая всеми налогами, применяемыми законодательством Грузии,(включая НДС);
 • Претенденты должны представлять цены отдельно, исходя из условий Ex-works, а также на основании условий CIF (Poti);
 • Предлагаемое предложение должно включать как минимум 30 дней консигнации с момента отправки. Победитель будет раскрыт на основе условий предлагаемых тарифов и условий расчета (период консигнации);
 • Участник тендера должен представить образец предлагаемых продуктов (1 кг);
 • Сертификаты продуктов;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником торгов, должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (их) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений- 22.09.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები
სატენდერო დოკუმენტაცია