Tenders.ge
RMG Copper

ტენდერი მილებისა და ფიტინგების შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG Copper აცხადებს ტენდერს მილებისა და ფიტინგების შესყიდვაზე.

მოთხოვნილი პროდუქციის დეტალური აღწერილობა შეგიძლიათ, იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში

 • ის მილები, რომლებიც უნდა იყოს პულპის მიმართ მედეგი (იხ. ცხრილი), შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ არა მხოლოდ პლასტმასის, არამედ სხვა, ალტერნატიული მასალისაც. 

- პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით
- აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 08.09.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • თითოეული პროდუქციის ფასი (წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით) და ანგარიშსწორების პირობები.
 • პროდუცქციის მოთხოვნილ ხარისხთან შესაბამისობის და წარმოშობის სერთიფიკატები;
 • პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლები;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com , შემდგომში, ტენდერის ვადის ამოწურვამდე კოდის გამოგზავნის პირობით.
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი და ტენდერის დასახელება.
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 25.09.2017

Tender Description:

RMG Copper announces Tender on Purchase of Pipes and Fittings.

Please see the detailed description of the requested products in the attached documents.

 • The pipes, that should be resistant to the pulp (see attached table) can be offered not just plastic but also alternative material.

- In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
- Please provide above LOI, no later than September 08, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Price Table (The cost of the proposal shall include all costs related to the supply or manufacturing of the goods and all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT) and terms of payment;
 • Certificate of compliance of the products, certificate of conformity to quality with the industry established standards;
 • Data sheets of the products
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  ; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is – 25.09.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

RMG Copper объявляет тендер на закупку труб и фитингов.

Пожалуйста, смотрите подробное описание запрашиваемых продуктов в прилагаемых документах.

 • Трубы, которые должны быть устойчивы к пульпе (см. Прилагаемую таблицу), могут предлагаться не только из пластмассы, но и из альтернативного материала.

- На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
- Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 08.09.2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

На втором этапе тендера участники тендера должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Таблица цен (Стоимость предложения должна быть отражена включая все расходы, связанные с поставкой или изготовлением товаров и всеми налогами, применяемыми законодательством Грузии, включая НДС) и условия оплаты;
 • Сертификаты продуктов;
 • Технические характеристики продукции;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником торгов, должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 25.09.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
 • 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
სატენდერო დოკუმენტაცია