ჩაბარების ვადა:

26 სექტემბერი 2022, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T14681 - ინტერესის გამოხატვა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (ფური) ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ა.ა.ი.პ „აგროსერვისი“ (მის: საქართველო, თბილისი, ი.აბაშიძის N81) აცხადებს ინტერესის გამოხატვას მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (ფური) ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების შესყიდვის მიზნით და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულპირს. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება თითოეულ ლოტზე, ერთეულის ფასი შეადგენს არაუმეტეს 23 (ოცდა სამი) ევროს ექვივალენტს ლარში, დამატებული 20 (ოცი) ლარი ბენეფიციარის თანადაფინანსება ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). დამატებით ინფორმაცია იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციაში, 

დაფინანსების წყარო - IFAD

პროგრამა: „რძის წარმოების მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის უზრუნველყოფა“

  • ინტერესის გამოხატვის უფლება აქვთ მხოლოდ იურიდიულ პირებს.
  • დამატებითი პირობები და ვადები იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციაში.
  • პრეტენდენტების მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ სატენდერო კომისიის აპარატის მეშვეობით შემდეგიელექტრონული ფოსტით: Info@agroservice.ge; ssosiashvili@agroservice.ge;

ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა 26 სექტემბერი, 2022 წელი.

ტენდერის კატეგორია:

  • 85200000 ვეტერინარიული მომსახურებები