ჩაბარების ვადა:

28 სექტემბერი 2022, 15:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T14715 - ტენდერი დაცვის ცოცხალი ძალით მომსახურების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“ ს/კ 204542003 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაცვის მომსახურების შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი ლოკაცია
24 საათიანი ცოცხალი დაცვის მომსახურება 1


მახასიათებლები:

 • 24 საათიანი ცოცხალი დაცვა
 • მისამართი - ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. # 106
 • დასაცავი ობიექტის მახასიათებლები:
 • სართულების რაოდენობა 2
 • კვ.მ - 1100
 • შესასვლელი კარი - 2 ცალი (ორივე დაცულია საშვის სისტემით)
 • ოფისის აღჭურვილობა - სახანძრო სიგნალიზაცია, კამერები, ტურნიკეტი და დაშვების სისტემა.

მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს არანაკლებ 3 (სამი) სარეკომენდაციო წერილი კონტრაქტორი კომპანიებისგან
 • ცოცხალი დაცვით მომსახურება უნდა გახორციელდეს შესაბამისი გამოცდილებისა და პასუხისმგებლობის მქონე მაღალკალიფიციური თანამშრომლების მიერ.
 • სამსახურეობრივი მოვალეობის განხორციელების დროს დაცვის თანამშრომელი აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი ფორმით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით
 • მცველი ვალდებულია სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას აღმოჩენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების დაფიქსირების დროს დაუყონებლივ აცნობოს ,,შემსყიდველის” უფლებამოსილ წარმომადგენელს, ასევე აღნიშნულ პირთა მოსვლამდე უზრუნველყოს შემთხვევის ადგილის ხელშეუხებლობა.
 • მცველი ვალდებულია დაიცვას წესრიგი კომპანიის ოფისში. ვიზიტორთა დაშვება უზრუნველყოს მხოლოდ შემსყიდველის თანამშრომლის თანხმობის შემდეგ.
 • მცველი ასევე ვალდებულია დაიცვას წესრიგი კომპანიის ავტოსადგომზე.

ხელშეკრულების ვადა და ანაზღაურების პირობები:

 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება 3 წლის ვადით, ანაზღაურება მომსახურების მიღების შემდგომი თვის დასაწყისში 5 რიცხვამდე.

სატენდერო პირობები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 28 სექტემბერი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
მარიამ ტაბატაძე
მობ: +995 577 331197
ელ.ფოსტა: mtabatadze@gc.ge

ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 278797
ელ.ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 71700000 მონიტორინგი და კონტროლი

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  21 სექტემბერი 2022 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა