ჩაბარების ვადა:

16 ნოემბერი 2022, 23:59

სტატუსი:

დასრულებული

T15180 - ტენდერი მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

პროექტის დასახელება: ECO.Georgia

პროექტის ნომერი: 20.2275.4-001.00

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში.

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ საქონელი საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიისგან, თანდართულ ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად. (იხ. დანართი 1).

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: ge_quotation@giz.de.
შეთავაზების მიღების ბოლო ვადა გახლავთ 16.11.2022 23:59 საათი.
დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება!

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე. შემოთავაზებები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში (ეროვნული ვალუტა), სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება.

შეთავაზება უნდა შედგებოდეს შემდეგი დოკუმენტებისგან: 

 • საფასო შემოთავაზება, სადაც მითითებულია შემოთავაზებული ავტომობილის მწარმოებლის დასახელება, მოდელი, ერთეულის და ჯამური ფასი.
 • შემოთავაზებული ავტომობილის ტექნიკური დოკუმენტაცია. (ინფორმაცია ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ).
 • შევსებული თვითდეკლარაცია (დანართი 3)
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სსკ–ს 172-ე მუხლის მე–5 ნაწილის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი) და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს. გთხოვთ შეთავაზებაში მუთითოთ ფასი განბაჟების გარეშე. 

გთხოვთ შემოთავზების ელექტრონულად გამოგზავნისას დაიცვათ შემდეგი მითითებები:

 • შემოთავაზებები წარმოდგენილი უნდა იყოს PDF-ფორმატში.
 • მეილის სათაურში (Subject) მითითებული უნდა იყოს შემდეგი ტენდერის ნომერი: 91167634, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება თქვენი შემოთავაზების იდენტიფიცირება.
 • GIZ -საქართველოს სხვა ელ.ფოსტაზე შემოსულ შემოთავაზებებს მიენიჭებათ დისკვალიფიკაცია.
 • ელ.ფოსტის ზომა შემოიფარგლება 20 მბ-ით. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავაზება აღემატება მონაცემთა მაქსიმალურ ზომას, შეთავაზების დოკუმენტები უნდა გაიგზავნოს შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით: https://filetransfer.giz.de/Start?2. GIZ აღიარებს მხოლოდ ფაილების გადაცემის ამ კონკრეტულ პლათფორმას დიდი დოკუმენტების წარდგენისთვის.
 • GIZ არ არის პასუხისმგებელი, თუ ელექტრონული ფოსტის მიწოდება მითითებულ მისამართზე ვერ მოხერხდა GIZ-ის ან განმცხადებლის მხრიდან ტექნიკური პრობლემების გამო.

შეთავაზებაში უნდა იყოს მითითებული შემდეგი ინფორმაცია:

 • კომპანიის სახელწოდება
 • საიდენტიფიკაციო ნომერი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა)
 • ტენდერის დასახელება : „ Procurement of off-road vehicle ”.
 • პროექტის ნომერი: 20.2275.4-001.00
 • ტენდერის ნომერი: 91167634
 • მიმღები: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა, თბილისი, რუსთაველის გამზირი, N42/ ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა, N31ა.

გთხოვთ, შემოთავაზებაზე დასვათ ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერა. 

შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს ასევე:

 • შეკვეთის შესრულების ვადები
 • შემოთავაზების მოქმედების ვადა 

შეფასება, რომელიც ადასტურებს ამჟამად მოქმედი ემბარგოს და სხვა სავაჭრო შეზღუდვებთან შესაბამისობას 

ნებისმიერი ხელშეკრულების დადებამდე, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) იტოვებს უფლებას დაადგინოს შეთავაზებული საქონლის წარმომავლობა. აღნიშნული შეფასება ჩატარდება ემბარგოს და სხვა სავაჭრო შეზღუდვების დაცვის უზრუნველსაყოფად GIZ-ის სათანადო შემოწმების ფარგლებში. განსაკუთრებით ეს ეხება ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის, ბელარუსის, ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დაზარალებული ტერიტორიების წინააღმდეგ1 (პირველ რიგში, ევროკავშირის საბჭოს რეგულაციები No.: 833/2014 და 765/2006). 

განაცხადის წარდგენისას პრეტენდენტი იღებს ვალდებულებას GIZ-ის წინაშე, რომ კონტრაქტის სავარაუდო გაფორმების შემთხვევაში, პრეტენდენტი მას საჭირო მხარდაჭერას აღმოუჩენს, რათა GIZ-მა უზრუნველყოს სანქციების რეჟიმის დაცვა - შესაბამისად, აღნიშნული გარანტია ნებისმიერი ხელშეკრულების გაფორმებამდე გაიცემა. კერძოდ, ეს მოიცავს ვალდებულებას, GIZ-ის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეივსოს თვითდეკლარაცია შეთავაზებული საქონლის წარმოშობის დასადგენად და/ან მიეწოდოს GIZ-ს ასეთი საქონლის წარმოშობის საჭირო მტკიცებულება. თუ პრეტენდენტი ვერ შეასრულებს აღნიშნულ ვალდებულებებს ან ვერ შეასრულებს ამას გონივრულ ვადაში, მისი განაცხადი შეიძლება არ იქნას მიღებული. 

ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელია მხოლოდ შეთავაზებული საქონლის წარმოშობის შეფასების დასრულების შემდეგ. თუ აღნიშნული შემოწმება იძლევა შეშფოთების საფუძველს ან გამოავლენს ფაქტებს, რომლებიც ხელს უშლის ხელშეკრულების დადებას, GIZ დაუყოვნებლივ აცნობებს პრეტენდენტი. მსგავს შემთხვევებში GIZ ასევე იტოვებს უფლებას სატენდერო პროცედურებში მომდევნო ადგილზე გასულ პრეტენდენტთან გააფორმოს ხელშეკრულება. 

სხვა პირობები: 

 • საქონლის მიწოდების ვადა: სასურველია მოწოდება განხორციელდეს შეკვეთის გაფორმებიდან უმოკლეს დროში.
 • შემოთავაზბის მოქმედების ვადა: არანაკლებ 30 დღე
 • საქონლის მიწოდების ადგილი: თბილისი
 • ანაზღაურება: საქონლისა და ორიგინალი ინვოისის მიწოდებიდან 5 სამუშაო დღის
  ვადაში.
 • შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს ავტომანქანის გაფორმების ხარჯებს.

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, შეკითხვების მოდულის გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.

წესების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული.

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 23.11.2022-სთვის. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ კომპანიასთან.

ტენდერის კატეგორია:

 • 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები