ჩაბარების ვადა:

22 ნოემბერი 2022, 15:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T15316 - ტენდერი ბრენდირებული თერმული ქაღალდის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ბრენდირებული თერმო ქაღალდის შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი რაოდენობა
ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “EXPRESS BANK” 19800
ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “საქართველოს ბანკი“ 720

მახასიათებლები:

 • სიგრძე 200 მ.
 • სიგანე 79/80 მმ.
 • სრული დიამეტრი 120 მმ.
 • გულანის ხვრელის დიამეტრი - 25 მმ.
 • გრამაჟი - 48-55 გ.
 • მასალა - თერმო ქაღალდი KT 55 F20 (ან მსგავსი ხარისხის)
 • შიდა მხარე - ლოგო
 • გარე მხარე - თერმული საბეჭდი

გადაწყვეტილების მიღებამდე სავალდებულოა პროდუქციის სატესტოდ მოწოდება.

მოწოდების ვადა: 
მოწოდება უნდა განხორციელდეს 4 ეტაპად - 2023 წელში

 • I ეტაპი - 10 იანვარი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “EXPRESS BANK” - 4950 ცალი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “საქართველოს ბანკი“ – 180 ცალი

 • II ეტაპი - 5 აპრილი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “EXPRESS BANK” - 4950 ცალი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “საქართველოს ბანკი“ – 180 ცალი

 • III ეტაპი - 5 ივლისი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “EXPRESS BANK” - 4950 ცალი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “საქართველოს ბანკი“ – 180 ცალი

 • IV ეტაპი - 5 ოქტომბერი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “EXPRESS BANK” - 4950 ცალი

- ბრენდირებული თერმული ქაღალდი “საქართველოს ბანკი“ – 180 ცალი

მოწოდების მისამართი - ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ. # 2-4-6-8-10

შემოთავაზებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ტვირთვის მოტანა/გადმოტვირთვა/დალაგება მოთხოვნის შესაბამისად.

ანაზღაურება:

 • თითოეული ეტაპის მოწოდებიდან 5 დღის ვადაში.

სატენდერო პირობები:
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

შემოთავაზების მიღების ბოლო ვადაა 22/11/2022 15:00 საათი

- ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

- განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

- სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

- გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

- მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

- დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

- სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 22 ნოემბერი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97;
ელ. ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  15 ნოემბერი 2022 დრო 12:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა