ჩაბარების ვადა:

28 ნოემბერი 2022, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T15389 - ტენდერი ორ ლოტად: მდინარის გაცრილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისა 0-70 მმ  (შემდეგში: „ბალასტი“)  და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 0-40 მმ  შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ორ ლოტად: მდინარის გაცრილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისა 0-70 მმ  (შემდეგში: „ბალასტი“)  და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის 0-40 მმ  შესყიდვაზე დანართ N1-ში მოცემული მოცულობებისა და დანართ N2-ში მოცემული სპეციფიკაციის შესაბამისად.

შენიშვნა: სისტემაში დაფიქსირებული ფასი უნდა იყოს GWP-ის საწყობამდე (თბილისი, ფეიქართა #14) ტრანსპორტირების გათვალისწინებით. 

საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა:

 • მასალის შესყიდვა დანართი N1-ში მოცემული სავარაუდო წლიური მოცულობების შესაბამისად. ლოტებში მოცემული მოცულობები გადანაწილდება ორ ან მეტ პრეტენდენტზე. პრეტენდენტებზე მოცულობის გადანაწილებისას გათვალისწინებული იქნება უმცირესი ფასი და შესაბამისად შესასყიდი საქონლის უმცირესი ფასის მქონე პრეტენდენტს გაუფორმდება ხელშეკრულება უფრო დიდ მოცულობაზე. 
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიას შეუძლია მონაწილეობა როგორც ინდივიდუალურად ერთ ლოტზე, ასევე ორივეზე.
 • შენიშვნა: წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მოცულობები არის საორიენტაციო და შემსყიდველი იტოვებს უფლებას სრულად არ აითვისოს  ელექტრონულ ტენდერში განსაზღვრული რაოდენობები.

განფასება:

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება დანართი N1-ის მიხედვით.

საქონლის მიწოდების (ხელშეკრულების) ვადა:

 • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ყოველდღიურ რეჟიმში, ამასთან GWP-ის საწყობი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, შესაბამისად მასალის მიწოდება შესაძლებელია განხორციელდეს დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.
 • შენიშვნა: აღნიშნული ხელშეკრულების ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს შემსყიდველის და გამყიდველის ურთიერთშეთანხმებით.

საქონლის მიწოდების ფორმა და ადგილი:

 • საქონლის მიწოდება უნდა მოხდეს მისამართზე: ქ. თბილისი, ფეიქართა ქ.#14.

მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

 • პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური მასალის მიწოდების გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებ(ებ)ი და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი  დოკუმენტ(ებ)ი (სასაქონლო ზედდებული/მიღება-ჩაბარება)ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

მოთხოვნა ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის შესაბამისობასთან და სხვა დოკუმენტების შესახებ:

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინერტული მასალების (ბალასტი და ქვიშა ხრეშოვანის ნარევის 0-40) მოპოვების მოქმედი ლიცენზია (არ არის აუცილებელი თავად იყოს ლიცენზიანტი) ან მასსა და ლიცენზიანტს შორის გაფორმებული სამართლებრივი ურთიერთობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შესყიდვის ობიექტის ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა:

 • პრეტენდენტი ვალდებულია განახორციელოს მის მიერ ტენდერში განსაზღვრული კარიერიდან ნიმუშის აღება და უზრუნველყოს მისი შემოწმება აკრედიტირებულ საგამოცდო ლაბორატორია შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“ საკუთარი ხარჯით და წარმოადგინოს მასალის ლაბორატორიულად შემოწმების დასკვნა, რომელიც უნდა მოიცავდეს CBR და პროქტორის ტესტს, ასევე წარმოდგენილ დასკვნაში ნაჩვენები უნდა იყოს გაჭუჭყიანების პროცენტულობა და შესაბამისობაში უნდა იყოს დანართ N2-ით განსაზღვრულ მახასიათებლებთან. 
 • მონაწილეები, რომლებმაც ბოლო 2 თვის მანძილზე ჩაატარეს ანალოგიური ლაბორატორიული ექსპერტიზა, თავისუფლდებიან სატენდერო პერიოდში იმავე კარიერიდან აღებული ბალასტის ლაბორატორიული ექპერტიზის განმეორებით ჩატარებისგან და შეუძლიათ წარმოადგინონ ძველი დასკვნა.
 • შენიშვნა: ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ველდებული იქნება ხელშეკრულების გაფორმებადე შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით განახორციელოს მის მიერ ტენდერში განსაზღვრული კარიერიდან განმეორებით ნიმუშის აღება და მისი შემოწმება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ლაბორატორიაში საკუთარი ხარჯით და წარმოადგინოს მასალის ლაბორატორიულად შემოწმების დასკვნა, რომელიც უნდა მოიცავდეს CBR და პროქტორის ტესტს, ასევე წარმოდგენილ დასკვნაში ნაჩვენები უნდა იყოს გაჭუჭყიანების პროცენტულობა და შესაბამისობაში უნდა იყოს დანართ N2-ით განსაზღვრულ მახასიათებლებთან. იმ შემთხვევაში თუ ლაბორატორიული დასკვნა არ იქნება თანხვედრაში დანართი N2-ით განსაზღვრულ მახასიათებლებთან, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას  არ გააფორმოს ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან.

განსაკუთრებული პირობები:

 • „შემსყიდველის“ მხრიდან მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუმეტეს 1 (ერთი) შემოწმებისა ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში, გამყიდველმა  საკუთარი ხარჯით უნდა განახორციელოს მასალის ლაბორატორიული შემოწმება,   შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ლაბორატორიის მეშვეობით, მასალის დანართით N2 გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი დასკვნა გადასცეს „შემსყიდველს“. წარმოდგენილი დასკვნა უნდა მოიცავდეს CBR და პროქტორის ტესტს, ასევე წარმოდგენილ დასკვნაში ნაჩვენები უნდა იყოს გაჭუჭყიანების პროცენტულობა და შესაბამისობაში უნდა იყოს დანართ N2-ით განსაზღვრულ მახასიათებლებთან. შემოწმებისთვის საჭირო ნიმუშის აღებას აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს „შემსყიდველის“ წარმომადგენელი. 
 • „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ლაბორატორიულად შეამოწმოს მასალის ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი ვერ დააკმაყოფილებს დანართი N2-ით განსაზღვრულ მახასიათებლებს, „შემსყიდველის“ მიერ გაღებულ ლაბორატორიულ ხარჯს, აანაზღაურებს „გამყიდევლი“.
 • იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი  ვერ უზრუნველყოფს შეთანხმებული ხარისხის მასალის მიწოდებას „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია დააკისროს მას პირგასამტეხლო 1000 ლარი ვალდებულების თითოეული დარღვევისათვის და მოსთხოვს მას ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებით „მყიდველისათვის“ ან/და ნებისმიერი მესამე მხარისათვის მიყენებული ზიანის (ზარალის) სრულად ანაზღაურება, ხოლო „გამყიდველი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს ამგვარი მოთხოვნა, მისი მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში
 • გამყიდველმა მოწოდება უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ კარიერიდან, რომელზეც გაფორმდა ხელშეკრულება. კარიერის ცვლილების შემთხვევაში, წინასწარ უნდა გააფრთხილოს „შემსყიდველი“ და გაფორმდეს შესაბამისი შეთანხმება.

ანგარიშსწორების პირობები:

 • ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით საქონლის მიწოდებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში

პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • ფასების ცხრილი (დანართი N1), ასევე ინფორმაცია მაქსიმალური დღიური რაოდენობის მიწოდების შესაძლებლობაზე;
 • გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;
 • ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის 0-70მმ და ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის 0-40მმ რაოდენობის დამადასტურებელი ლიცენზია და პრეტენდენტსა და ლიცენზიანტს შორის გაფორმებული სამართლებრივი ურთიერთობის დამადასტურებული დოკუმენტი(ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) 1.7 პუნქტის შესაბამისად ;
 • ლაბორატორიული დასკვნა მასალის ხარისხთან დაკავშირებით 1.8 პუნქტის შესაბამისად;
 • ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ (სამუშაოების შესრულებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ჩამონათვალი და მათი მოცულობები)
 • ინფორმაცია კარიერის ადგილმდებარეობიდან თბილისი, ფეიქართა ქ.#14-მდე არსებული მანძილის შესახებ (კმ), ასევე ინფორმაცია კარიერის ზუსტი ადგილმდებარეობის შესახებ;
  შენიშვნა: წარმოდგენილ კილომეტრაჟში ცალ-ცალკე უნდა იყოს მითითებული გრუნტიანი და ასფალტიანი გზის მანძილი
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;
 • სატენდერო დოკუმენტაციის პირობებზე თანხმობის წერილი დადასტურებული უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.

შენიშვნა:

 • ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
 • პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

ხელშეკრულების გაფორმება:

 • გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით, თანდართული ხელშეკრულების ნიმუშის შესაბამისად. 
 • შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს გააფორმოს ხელშეკრულება ერთ ან რამოდენიმე კომპანიასთან.

სხვა მოთხოვნა: წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ-ს).

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“  გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“  იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ მხრიდან.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 28 ნოემბერი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი
საკონტაქტო პირი: ნინო კობერიძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქ. 10
ელ. ფოსტა: nkoberidzie@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1146); 555 68 93 98

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქ. 10
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145); 599 505 067

ტენდერის კატეგორია:

 • 14200000 ქვიშა და თიხა

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  25 ნოემბერი 2022 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა