ჩაბარების ვადა:

5 დეკემბერი 2022, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T15390 - ტენდერი ბრენდირებული ნივთების შესყიდვაზე (ბლოკნოტი, კალამი და კალენდარი)

ტენდერის აღწერილობა:

სს „უნისონი“ აცხადებს ტენდერს ბრენდირებული ნივთების შესყიდვაზე (ბლოკნოტი, კალამი და კალენდარი).

ტენდერი ჩატარდება სამ ლოტად. 

შერჩევის პროცესში მონაწილე კომპანიები:

 • ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილ კომპანიებს .

შერჩევის პროცესის ჩატარდება შემდეგი სქემით:

 • პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არა უგვიანეს 2022 წლის 1 დეკემბრისა.
 • ტენდერი ჩატარდება სამ ლოტად
 • ტენდერში გამარჯვებულად შესაძლებელია გამოცხადდეს როგორც ერთი ისე რამდენიმე კომპანია
 • საჭიროების შემთხვევაში შერჩეულ პრეტენდენტებთან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.
 • საბოლოო ეტაპზე მოხდება პრეტენდენტების შერჩევა და გაფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:

 • ტენდერის გამოცხადება - 18 ნოემბერი 2022 წელი
 • სატენდერო წინადადებების მიღება - 1 დეკემბერი 2022 წელი
 • გამარჯვებული პრეტენდენტის (ების) შერჩევა და შეტყობინების გაგზავნა -5 დეკემბერი 2022 წელი
 • ხელშეკრულების გაფორმება - 10 დეკემბერი 2022 წელი

სს „უნისონი“ იტოვებს უფლებას ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს ტენდერი, არ გააგრძელოს ტენდერი, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ტენდერის შეჩერების/ შეწყვეტის შესახებ პრეტენდენტებს ეცნობებათ მათ მიერ მითითებულ საკონტაქტო მისამართებზე.

ტენდერის შეჩერება ან/და შეწყვეტა არ გამოიწვევს რაიმე სახის, მათ შორის ფინანასური პასუხისმგებლობის დაკისრებას ზემოთ აღნიშნული კომპანიისთვის. 

სს „უნისონი“ იტოვებს უფლებას კონტრაქტის ხელმოწერამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს თავიანთი მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც წინასწარ წერილობით ეცნობებათ შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/ს.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ტენდერის პირობებით გათვალისინწბულ ყველა მოთხოვნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას არ მიიღოს შემოთავაზება.

გადაწყვეტილებას გამარჯვებულად გამოვლენის თაობაზე იღებს კომპანია პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასის/ კომპანიის გამოცდილების, რეპუტაციის/ წარმოდგენილი საქონლის ან და მომსახურების ხარისხის/ ნებისმიერი სხვა კრიტერიუმის შეჯამების საფუძველზე რომელსაც კომპანია მიიჩნევს საჭიროდ.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 5 დეკემბერი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
ლიზა კახიანი
მარკეტინგის განყოფილება
მობ: 599753038
ელ.ფოსტა: lkakhiani@unison.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 22400000 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
 • 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  18 ნოემბერი 2022 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა