ჩაბარების ვადა:

29 ნოემბერი 2022, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T15403 - ტენდერი ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 და შპს მეტრო სერვის + ს/კ 205150352 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი მომხმარებელი
შპს დაირექტ დებიტ ჯორჯია - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა 350-დან 400-მდე
შპს მეტრო სერვის + - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა 250-დან 300-მდე

 

ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის იმპლემენტაციის მიზანი:

 • თანამშრომელთა ადმინისტრირების ავტომატიზაცია
 • თანამშრომელთა ხელფასის დათვლის ავტომატიზაცია
 • ოპერაციული და ფინანსური რეპორტების ადვილად გენერაცია
 • თანამშრომლების დასწრების (ტაბელი) მართვა
 • ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მონაცემთა ბაზების მიგრაცია

აუცილებელი მოდულები

HR ადმინისტრაცია: ორგანიზაციის აწყობა:

აღნიშნული სისტემით საშუალებით უნდა განხორციელდეს:

 • კომპანიის სტრუქტურის შექმნა და სტრუქტურის სქემის სახით წარმოდგენა
 • სტრუქტურული ერთეულების შექმნა/ცვლილება
 • კომპანიაში არსებული პოზიციების (საშტატო ერთეულები) შექმნა/ცვლილება
 • პოზიციებს შორის დაქვემდებარების განსაზღვრა
 • პოზიციების სამუშაო აღწერილობის აწყობა/მართვა

სისტემა უნდა იყოს მომხმარებლის მიერ ადვილად მართვადი და მომწოდებლის ჩაურევლად უნდა შეეძლოს ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაციების განხორციელება.

HR პროცესების განხორციელება: სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი პროცესების მართვა

 • საშტატო, შტატგარეშე და სარეზერვო თანამშრომლების აყვანა/გაფორმება
 • საგამოცდო ვადის მართვა
 • თანამშრომლის დანიშვნა
 • გადაყვანა/როტაცია
 • სამუშაოს შეთავსება
 • შიდა მივლინებება
 • განთავისუფლება
 • ხელფასის მართვა (დანიშვნა, გაზრდა, შემცირება)
 • ბონუსის მართვა
 • სტაჟიორების აყვანა/მართვა

ხელშეკრულებების მართვა და ბრძანებების გენერაცია: ხელშეკრულების ადმინისტრირების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი:

 • ახალი ხელშეკრულების შექმნა, ვადის გაგრძელება
 • კონტრაქტის ტიპის ცვლილება. შეწყვეტა

უნდა არსებობდეს ხელშეკრულების/დანართების და ბრძანებების შაბლონები.

სარგებლის მართვა: გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი:

 • სარგებლის ისტორიის შენახვა თითოეული თანამშრომლისთვის
 • სხვასასხვა ტიპის სარგებლის გეგმების გაფორმების შესაძლებლობა
 • ინფორმაცია თანამშრომლის სოციალური პაკეტის შესახებ
  -დაზღვევა (პირადი, ოჯახური)
  -საპენსიო
  -სხვ.

სამუშაო საათების აღრიცხვაშესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი:

 • სამუშაო საათების ყოველთვიური აღრიცხვა/რეპორტი;
 • სტანდარტული დასწრების გრაფიკის (კომპანიის ძირითადი სამუშაო გრაფიკი) დაყენება თანამშრომლისთვის;
 • ინდივიდუალური გრაფიკების დაყენების შესაძლებლობა;
 • შესაძლებელი უნდა იყოს გარე ფაილიდან (მაგ: Excel) დასწრების მონაცემების ატვირთვა

თანამშრომელთა მობილობა (როტაცია):

 • გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი: დაწინაურება; პოზიციური ცვლილება; სტრუქტურული ცვლილება

შვებულებები და არყოფნა:

 • გათვალისწინებული უნდა იყოს შრომის კოდექსით და კომაპნიის შიდა პროცედურით დადგენილი ყველა სახის შვებულებები და დროებითი არყოფნები (მათ შორის მივლინება).

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები:

 • გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტიპის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები.
 • ინფორმაცია, რომელიც ამ ობიექტით იმართება, უნდა მოიცავდეს: დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის მიცემის თარიღი; ტიპი, მოქმედების ვადა; საფუძველი

ხელფასებისა და კომპენსაციების მართვა: სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქციონალის გარდა გასათვალისწინებელია ქვემოთ ჩამოთვლილი ასპექტები:

 • სახელფასო შკალების შექმნა (რანგები)
 • თანხის დარიცხული და ხელზე ასაღები ოდენობით განსაზღვრა
 • შესაძლებელი უნდა იყოს გარე ფაილიდან (მაგ: Excel) ერთჯერადად გასაცემი კომპენსაციების (მაგ.: გაყიდვების ბონუსი, სხვა დანამატები) ატვირთვა

HR სისტემის ძირითადი ფუნქციონალი

პროცესის მიმდინარეობა:

 • კომპანიაში საკადრო პროცესების დასტურისთვის აუცილებელია ორდონიანი (ზოგიერთ შემთხვევაში სამდონიანი) ვალიდაცია, შესაბამისად სისტემაში უნდა იყოს ორდონიანი/სამდონიანი ვალიდაციის მექანიზმი.

შეხსენებების კონფიგურირება

 • სისტემას უნდა ჰქონდეს შეხსენებების მექანიზმი იმისათვის, რომ HR განყოფილების თანამშრომლებს არ გამორჩეთ მნიშვნელოვანი თარიღები.
 • შეხსენებები უნდა აღიძრას შესაბამის თარიღებზე დაყრდნობით და გაიგზავნოს ავტომატურად ელ. ფოსტის საშუალებით.

მიმაგრებული ფაილები

 • მიმაგრებული ფაილის სახით უნდა ინახებოდეს ელექტრონული დოკუმენტები დასაქმებულებზე.
 • ფაილის ფორმატი უნდა იყოს შემდეგი: Word, Excel, PDF, JPG.

ანგარიშგება:

 • სისტემა უნდა მოიცავდეს ანგარიშგების მოდულს, რომელშიც შევა HR განყოფილებისთვის აუცილებელი/საჭირო რეპორტები.
 • შესაძლებელი უნდა იყოს ბაზებში არებული მონაცემების მიხედვით ნებისმიერი რეპორტის აწყობა.

სახელფასე მოდული: მოდული უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ ფუნქციონალს:

 • სხვადასხვა ტიპის გაცემების დამუშავება:
 • ყოველთვიური ხელფასი (რეგულარული გაცემები)
 • ერთჯერადი გაცემები (წლიური ბონუსი, სხვადასხვა ტიპის დანამატები და ა.შ.)
 • ანაზღაურებადი შვებულების თანხა
 • შვებულებიდან გამოძახება
 • დეკრეტული შვებულება
 • ბიულეტენი
 • საბოლოო ანგარიშსწორება
 • მივლინებები და მასთან დაკავშირებული საავანსო გაცემები
 • ფულადი და არაფულადი სარგებლები (დაზღვევა, იჯარის გადასახადი, ქირა, კომუნალური გადასახადი, მობილური ტელეფონი და ა.შ.)
 • ზეგანაკვეთურის გაცემის წესი და კოეფიციენტი იყოს გაწერილი პროგრამაში და პროგრამა ავტომატურად ითვლიდეს გასაცემ თანხას ნამუშევარი საათების და სხვა საჭირო დეტალების მითითებით. იგივე პრინციპი იყოს მენეჯერული პოზიციის თუ სხვა სტანდარტულ დანამატებზე.
 • სხვადასხვა ტიპის დაქვითვების გაფორმება და გათვალისწინება თანამშრომლებზე სხვადასხვა გაცემების დროს (მაგ.: ზედმეტად გადახდილი ხელფასი და ა.შ.)
 • სახელმწიფოს მიერ დაწესებული გადასახადებზე შეღავათებს (მაგ.: ომის ვეტერანებზე)
 • უნდა ითვლიდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს (საშემოსავლო)
 • უნდა აფორმირებდეს შესაბამის ბუღალტრულ საბუთებს
 • უნდა აფორმირებდეს საგადახდო დავალებებს, როგორც თანამშრომლებისათვის, ასევე სარგებლის მომწოდებელ კომპანიებზე (მაგ.: სადაზღვევო კომპანია)

მოთხოვნები სისტემის მიმართ:

 • სისტემა უნდა იყოს მოქნილი, რათა შესაძლებელი იყოს გაცემების, დაქვითვების, შეღავათების, გადასახადების დამატება (ან ცვლილება). მათზე შესაბამისი დათვლის წესების განსაზღვრა.
 • სისტემის ინტეგრაცია უნდა მოხდეს საბუღალტრო სისტემასთან, რომელშიც უნდა აისახოს, როგორც ბუღალტრული გატარებები, ასევე შესაბამისი თანხის მიმღებების მიმართებაში საგადახდო დავალებები.
 • სისტემას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, არა ლარში დანიშვნის ან გაცემის დროს გაითვალისწინოს ვალუტის კონვერტაციის კურსები
 • ბუღალტრული გატარებების ფორმირებისას, ხარჯად აღიარების გატარებები უნდა დაჯგუფდეს შესაბამისი ხარჯის ტიპისა და ხარჯვის ცენტრის მიხედვით.
 • სისტემას უნდა შეეძლოს აფორმირებდეს შესაბამის უწყისებს, კონკრეტულ გაცემაზე, მითითებულ პერიოდზე, კონკრეტულ თანამშრომელზე
 • უნდა შეეძლოს შემდეგი ანგარიშგების ფორმების ფორმირება: წლიური დეკლარაციის საშემოსავლო სამსახურისათვის და სტატისტიკის ფორმა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის.
 • დასაქმებულთა საშუალო რიცხოვნობას (დსრ) კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით გამოთვლა (დათვლის წესი - დანართი 4).

თანამშრომლის პორტალი: თანამშრომლის პორტალი უნდა მოიცავდეს:

 • პირადი ინფორმაციის ნახვა და მართვა
 • ორგანიზაციული ცნობარის ნახვა
 • პირადი და HR დოკუმენტების ნახვა
 • შვებულების მოთხოვნა, შვებულების გამოუყენებელი დღეების რაოდენობის ნახვა
 • გავლილი ტრენინგების/ტესტის შედეგების ნახვა
 • საკუთარი ხელფასებისა და კომპენსაციების ისტორიის დათვალიერება
 • HR განყოფილებიდან სხვადასხვა შეტყობინებების მიღება

მენეჯერების პორტალი: მენეჯერების პორტალი უნდა მოიცავდეს:

 • დაქვემდებარებულების პირადი ინფორმაციის ნახვა
 • მათი დასწრების მართვა
 • მოთხოვნების დადასტურება
 • მოთხოვნების გაკეთების საშუალება:
  -თანამშრომლისთვის ტრენინგის საჭიროების დაფიქსირება
  -ვაკანტური პოზიციისთვის კადრის მოთხოვნა

სატენდერო პირობები: ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 29 ნოემბერი, 15:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
მობ: +995 599 27 87 97;
ელ. ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 48800000 საინფორმაციო სისტემები და სერვერები
 • 48400000 საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები
 • 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები
 • 48900000 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები
 • 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები
 • 72600000 კომპიუტერული უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები
 • 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  21 ნოემბერი 2022 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა