ჩაბარების ვადა:

31 იანვარი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16006 - ტენდერი სასმელი წყლის და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ლიბერთი ბანკი“ აცხადებს ტენდერს სასმელი წყლის და ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვაზე ორ ლოტად ფასების ცხრილის (დანართი #1) შესაბამისად;

 • პრეტენდენტს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ერთ-ერთ ლოტშიც;
 • ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება ლოტების მიხედვით;

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:

 • კომპანიის მიმოხილვა:
 • საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია;
 • განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ  2 (ორი)  წელიწადია დაფუძნებული;
 • ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
 • კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის (დანართი #1) -ის შესაბამისად;
 • ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • რეკვიზიტები;
 • საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

შენიშვნა:

 • განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს;

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

 • განსაზღვრული საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს 1 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად, შემსყიდველის სიტყვიერი/ელექტრონული ფოსტით მოთხოვნის შესაბამისად. მიწოდების ადგილი, მისამართები და დისპენსერების რაოდენობა იხილეთ დანართი #2-ში;

შენიშვნა:

 • საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში;

ტექნიკური პირობები:

 • მომწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, დაამონტაჟოს და დროებით სარგებლობაში (უფასოდ) გადასცეს შემსყიდველს საჭირო რაოდენობის წყლის ჩამოსასხმელი აპარატი (დისპენსერი), რომელსაც უნდა გააჩნდეს არანაკლებ ორი მოწოდების ფუნქცია (ცივი და ცხელი) და რომელიც თავსებადი უნდა იყოს შემოთავაზებული სასმელი წყლის ბალონებთან;
 • მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მის მიერ დამონტაჟებული აპარატის (დისპენსერების) გამართული მუშაობა;
 • შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა არის სავარაუდო (შემსყიდველს არ აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს რაოდენობის სრულად ათვისება ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში);
 • წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს სასმელი წყლისათვის განსაზღვრულ როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო ნორმებს, რაზედაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული წყლის ხარისხის/შესაბამისობის სერტიფიკატი ან/და ლაბორატორიული დასკვნა;

პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები:

 • ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას; 
 • ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის შესაბამისად, სასაქონლო ზედნადების და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან  10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, თანდართული ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი #3) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;
 • პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:

 • შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 31 იანვარი 17:00 საათი;
 • პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს  მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge; 
 • ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების  მიღების დადასტურება. სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე;

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში:
შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე,
ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge
მობ: 595 901 200.

ტენდერის კატეგორია:

 • 41100000 ბუნებრივი წყალი