ჩაბარების ვადა:

25 მარტი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16555 - ფასთა გამოკითხვა შავი და ფერადი ლითონის ნარჩენების გაყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

Rich Metals Group აცხადებს ფასთა გამოკითხვა შავი და ფერადი ლითონის ნარჩენების გაყიდვაზე.

 • გასაყიდი პროდუქციის მოცულობა: დეტალური აღწერა იხილეთ დანართში N2.
 •  კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 25.03.2023, 18:00 საათი.
 • კონტრაქტორების შერჩევის პროცესში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ პროდუქციის შესყიდვას წარმოდგენილი კომერციული წინადადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ. 
 • პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება 

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

 • ენა: ქართული ან რუსული
 • შემოთავაზებული ფასი
 • კომერციულ წინადადებაში წარმოდგენილი ფასწარმოქმნის მექანიზმი ფიქსირებული უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.
 • კომერციული წინადადება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, არ იქნება განხილული. 

ვინაიდან ნარჩენების მართვის კოდექსის 26 მუხლის („ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობების რეგისტრაცია“) „ა)“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნარჩენების (სახიფათო და არასახიფათო) შეგროვება/ტრანსპორტირება ექვემდებარება რეგისტრაციას, პროცედურაში მონაწილე პირს
გავლილი უნდა ქონდეს შესაბამისი რეგისტრაცია ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში და დანართების სახით საქმიანობის რეგისტრაციაში ატვირტული ჰქონდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია, მისამართზე WMS.MEPA.GOV.GE

მონაწილე კომპანიამ, კომერციულ წინადადებასთან ერთად, აღნიშნული ვებ-გვერდიდან, უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი „რეგისტრაციის განაცხადის შესახებ“.

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • ფასი;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (განახლებული ვერსია);
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება კონტრაქტორის შერჩევის პროცესის დასრულებამდე. აღნიშნული პროცესი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებები გაფორმდება მხარეებს შორის.

 • მონაწილე კომპანიის კომერციული წინადადება განხილული იქნება, როგორც საფუძველი კონტრაქტორის შერჩევის პროცესში პოტენციური პრეტენდენტის გამოვლენისათვის. 
 • ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1 
 • კომერციული წინადადების ჩაბარების პირობები: ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ მისამართზე: procurement@richmetalsgroup.com

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
შესყიდვების პროცედურების მართვის სპეციალისტი: 
ლილე პირველი 
Т +995 579 552 051. 
ელ. ფოსტა: LPirveli@richmetalsgroup.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები