ჩაბარების ვადა:

9 ივნისი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17483 - ტენდერი ოზურგეთის რაიონში, სოფელი გომის ტერიტორიაზე, ბჟუჟა ჰესის კაშხლის შეკეთების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსსაქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ოზურგეთის რაიონში, სოფელი გომის ტერიტორიაზე, ბჟუჟა ჰესის კაშხლის შეკეთების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე #25/05-GIEC-Hydro/Bjuja-23.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შევსებული ფორმა; (დანართი N2)
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ:
 • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

მისამართიოზურგეთის რაიონი, სოფელი გომი

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;
 • კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება ანალოგიურ სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი);

აუცილებელი პირობები:

 • შესასრულებელ სამუშაოებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ ბჟუჟა ჰესის კაშხლის ნახაზები, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი N3).
 • შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, გაზაფხულის ქ. #18. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - ბჟუჟა ჰესის კაშხლის შეკეთების სარემონტო სამუშაოებიდა ნომერი - #25/05-GIEC-Hydro/Bjuja-23, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: გიორგი გიორგობიანი; ტელ: 577 64 00 74
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 09 ივნისი, 17:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები