ჩაბარების ვადა:

27 სექტემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
P
ფასების ცხრილი
T18969 - ტენდერი კომპანიის საწყობების ინვენტარიზაციაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სოკარ ჯორჯია გაზი (202403121) აცხადებს ტენდერს კომპანიის ჯგუფში შემავალი საწყობების ინვენტარიზაციაზე.

მარაგების განთავსების ლოკაციებზე (განსაზღვრული დანართი #1-ის შესაბამისად) პასუხისმგებელი პირის მიერ აღსაწერად წარდგენილ, ფიზიკურად არსებულ მარაგებსა და პროგრამულად აღრიცხულ ერთეულებს შორის შესაბამისობის შეფასება; დანაკლისის ან/და ზედმეტობის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასახვა, სტრუქტურული ერთეულის დონეზე.

პროცესი მოიცავს:

 • შპს. „სოკარ ჯორჯია გაზის“ 39-მ დე შპს“თელავგაზის 1-ი საწყობში (საწყობების მისამართები და მდებარეობები მოცემულია დანართი #1-ში) არსებული მარაგების ფიზიკური იდენტიფიცირება;
 • ფიზიკურად არსებული მარაგების პროგრამულად აღრიცხულ ოდენობასთან დადარება;
 • გამოვლენილი ზედმეტობის ან/და დანაკლისის დაფიქსირება;
 • ინვენტარიზაციის პროცესისა და შედეგების ამსახველი ანგარიშის მომზადება.
 • ინვენტარიზაციის პროცესში სტრუქტურულ ერთეულებში მატ.პასუხისმგებელი პირების მითითებით უვარგისი მასალების- როგორც ფიზიკურად დაზიანებული ასევე მორალურად (ტექნოლოგიურად) მოძველებული ნედლეულისა და მასალების გამოვლენა.

მომსახურების აღწერა: მარაგების ინვენტარიზაცია.

კლიენტისთვის მისაწოდებელი დოკუმენტაცია: მარაგების ფიზიკური დათვალიერების შედეგები (EXCEL-ის ფორმატში) პასუხისმგებელი პირების მიერ ხელმოწერილი აქტითურთ (მყარი კოპიო); მარაგების ინვენტარიზაციის პროცესისა და შედეგების ამსახველი დოკუმენტი ქართულ ენაზე (PDF ფორმატი და მყარი კოპიო).ფიზიკურად და მორალურად უვარგისი მასალა-ნედლეულის შესახებ ინფორმაციის შემოსავლების სამსახურის დამტკიცებულ ცხრილებში შეტანა და წარდგენა.

მომსახურების დაწყების თარიღი: მკაცრად განსაზღვრული თვის 10 რიცხვი

მომსახურების დასრულების თარიღი: ინვენტარიზაცია 5 დღე, შედეგები დათქმულ ფორმატში 2 კვირა. (ინვენტარიზაცია ერთდროულად უნდა დაიწყოს თითქმის ყველა საწყობში)

იხილეთ ფასების ცხრილი.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 27 სექტემბერი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

საკონტაქტო პირი:
რაული
ტელ: 577 105 785ტენდერის კატეგორია:

 • 79200000 საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  13 სექტემბერი 2023 დრო 17:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა