ჩაბარების ვადა:

19 სექტემბერი 2023, 15:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T18991 - ტენდერი საოფისე სკამების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP, ს/ნ 203826002) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს  საოფისე სკამების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

განსკუთრებული მოთხოვნები:

წინამდებარე ტენდერში გამარჯვებული კომპანი(ები)ა ვალდებულია უზრუნველყოს დანართი N1-ით განსაზღვრული საქონლისა და რაოდენობის მოწოდება დანართ N2-ში მოცემულ ლოკაციებზე შესაბამის პერიოდში.

უპირატესობა მიენიჭება კომპანი(ებ)ის შემოთავაზებას, რომელთამარაგებიც ადგილზე იქნება.

1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

საოფისე სკამების სპეციფიკაცია და რაოდენობა მოცემულია დანართი N1-ის სახით, ხოლო ობიექტების ჩამონათვალი, მისამართი, პოზიციების მიხედვით განაწილება მოცემულია დანართ N2-ში.

შენიშვნა:

 • განფასება უნდა მოიცავდეს ყველა საფასურს - ტრანსპორტირებასა და დასაწყობებას დანართი N2-ის შესაბამისად ლოკაციებზე და მოცემულ პერიოდში.  
 • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, რომ ტენდერის დასრულების შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინოს რაოდენობის ცვილილება-კორექტირება.

1.3 განფასება:

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება დანართი N1-ის მიხედვით როგორც ექსელის ფორმატში, ასევე PDF ფორმატში ხელმოწერილი.
 • პრეტენდეტნმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს როგორც სრულ პოზიციაზე სრულად, ასევე ცალკეული პოზიციით. 

1.4 საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების  (ხელშეკრულების) ვადა:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან, შეთანხმებისამებრ სატენდერო წინადადებაში დაფიქსირებული მოთხოვნის მიხედვით.

1.5 საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი:

მისამართები და პერიოდი მოცემულია დანართი N2-ის სახით.

1.6 ანგარიშსწორების პირობები:

ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით მომსახურების მიღებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.7 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • დანართი N1-ის მიხედვით შემოთავაზების სრულად შევსება - მწარმოებელი ქვეყანა, ბრენდი/მოდელი, ფასი (ეროვნულ ვალუტაში ყველა გადასახადის გათვალისწინებით),
 • კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, განახლებული ბოლო 3 თვის განმავლობაში.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შემოთავაზებული პოზიციების შეფასებისათვის შემოთავაზების ჩვენება-შეფასება ფიზიკურად (შოუ რუმში ვიზიტის და/ან ადგილზე მოწოდების გზით).

1.8 ხელშეკრულების გაფორმება

წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში დაიდება ხელშეკრულება სატენდერო პირობების გათვალისწინებით

1.9 სხვა მოთხოვნა

 • წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:
  -გაკოტრების პროცესში;
  -ლიკვიდაციის პროცესში;
  -საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში;
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ-ს).
 •  პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • შემსყიდველი,უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოსტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისიმიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შემსყიდველი, გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შემსყიდველი, არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემსყიდველი არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით. 

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას  შემსყიდველის  მხრიდან.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 19 სექტემბერი, 15:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
შესყიდვების წარმომადგენელი
საკონტაქტო პირი: ქეთევან კანდელაკი
მის.: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა, №10 
ელ. ფოსტა: kekandelaki@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1456); 599 192500 

ტენდერის კატეგორია:

 • 39100000 ავეჯი

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  15 სექტემბერი 2023 დრო 16:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა