ჩაბარების ვადა:

27 სექტემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T19069 - ფასთა გამოკითხვა ევექსის კლინიკების ინტერიერის და რებრენდინგის პროექტის შესყიდვაზე

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

სს. ,,ევექსის კლინიკები'' აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ევექსის კლინიკების ინტერიერის და რებრენდინგის პროექტის შესყიდვაზე.

 • პოლიკლინიკებისი ინტერიერის განახლება
 • ახალი ბრენდის ფიზიკურ სივრცეებში ჩასმა

2. ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე პრეტენტები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებითთანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ პროექტის მიწოდებას წარმოდგენილიკომერციული წინადადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციისმეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ.

3. პროცესში მონაწილეობის მსურველმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება

4. მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

 • ენა: ქართული
 • კომერციულ წინადადებაში წარმოდგენილი ფასი ფიქსირებული უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედებისგანმავლობაში
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოსხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.
 • კომერციული წინადადება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, არ იქნება განხილული
 • შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და გადასახდელს.

5. კომერციული წინადადება უდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • ანგარიშსწორების პირობები
 • კომპანიის პორტფოლიოს
 • უმჯობესია/სასურველია, ჰქონდეს სამედიცინო სფეროში გამოცდილება
 • შესრულებული პროექტ(ებ)ის შესახებ  სარეკომენდაციო წერილი.
 • ინფორმაცია პრეტენდენტის მუშოაბის გამოცდილების შესახებ (არანაკლებ 3 წელი);
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტისმისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან/ინფორმაცია კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ;
 • პროექტის შესრულების გეგმა/გრაფიკი

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება მოწოდებიდან 6 (ექვსი) თვის ვადაში. აღნიშნული პროცესი დასრულებულადჩაითვლება ფასთა გამოკითხვის დასრულების შემდგომ.

6. წარმოდგენილი კომერციული წინადადება განხილული იქნება, როგორც საფუძველი კონტრაქტორის შერჩევის პროცესშიპოტენციური პრეტენდენტის გამოვლენისათვის თუმცა, შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულას წარმოდგენილი წინადადებ(ებ)ის საფუძველზე გააფორმოს პოტენციურ კონტრაქტორთან ხელშეკრულება.

7. ხარჯები.

მონაწილე იღებს პასუხისმგებლობას ყველა ხარჯზე, რომელიც დაკავშირებულია წინადადებებისა და შესაბამისიდოკუმენტაციის მომზადებასა და წარდგენასთან და ორგანიზატორი არცერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ამხარჯებზე, მიუხედავად შერჩევის შედეგებისა.

ფასთა გამოკითხვაში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც იურიდიულ ისე ფიზიკურ პირებს.

8. სს ევექსის კლინიკების მიერ მოთხოვნილი ინტერიერის დიზაინის და ბრენდის ვიზუალიზაციის მოკლედ აღწერილობა წარმოდგენილია დანართი N1 სახით.

9. წინადადების წარმოდგენის ფორმა/ წარმოსადგენი ინფორმაცია (თითოეული დოკუმენტი წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი თავსართებით).

 • ანგარიშსწორების ფორმა დანართი N2
 • პორტფოლიო დანართი N3
 • გამოცდილება სარეკომენდაციო წერილი - დანართი N4
პრეტენდენტი პროექტის შესრულების ვადა

სამედიცინო სფეროში შესრულებული პროექტების რ-ბა

შემოთავაზებული ფასი (დღგ-ს ჩათვლით- ლარში)

       


ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 27 სექტემბერი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: adzaria@evex.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 22400000 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
 • 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  21 სექტემბერი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
Easy Procurement