ჩაბარების ვადა:

29 სექტემბერი 2023, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T19104 - ტენდერი მონოლითური პოლიკარბონატის მასალის დეტალის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მონოლითური პოლიკარბოტანის მასალის დეტალის შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი რაოდენობა
მონოლითური პოლიკარბონატი - დაფერილი 2200
მონოლითური პოლიკარბონატი - გამჭვირვალე 2200


მახასიათებლები:

 • ნახაზი - იხილეთ დანართი 4 (მოცემულია 2 ნახაზი, შესყიდვა მოხდება 1100 ცალი I ვარიანტი, 1100 ცალი II ვარიანტი);
 • სისქე 4 მმ;
 • ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქტის მოწოდება, დასაწყობება;
 • გთხოვთ გააკეთოთ ორივე ვარიანტის შეთავაზება (დაფერილი, გამჭვირვალე). შესყიდვა განხორციელდება მხოლოდ ერთი ვარიანტის ან დაფერვით ან გამჭვირვალე 2200 ცალი;
 • გადაწყვეტილების მიღებამდე სავალდებულოა პროდუქციის სატესტოდ მოწოდება;

მოწოდების ვადა:

მოწოდება უნდა განხორციელდეს 10 ეტაპად - 2023-2024 წლებში

 • 2023 ნოემბერი - 300 ცალი
 • 2023 დეკემბერი - 300 ცალი
 • 2024 იანვარი - 200 ცალი
 • 2024 მარტი - 200 ცალი
 • 2024 აპრილი - 200 ცალი
 • 2024 მაისი - 200 ცალი
 • 2024 ივნისი - 200 ცალი
 • 2024 ივლისი - 200 ცალი
 • 2024 სექტემბერი - 200 ცალი
 • 2024 ნოემბერი - 200 ცალი

მოწოდების მისამართი - ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ. # 2-4-6-8-10

ანაზღაურება:

თითოეული ეტაპის მოწოდებიდან 5 დღის ვადაში.

სატენდერო პირობები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი;
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება;

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია;

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 29 სექტემბერი, 15:00 სთ
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
 +995 599 27 87 97
ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  22 სექტემბერი 2023 დრო 09:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
Easy Procurement