ჩაბარების ვადა:

14 დეკემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20064 - ტენდერი საკანცელარიო პროდუქციის და პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება: დაემატა დოკუმენტი - ,,ხელშეკრულება".

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს საკანცელარიო პროდუქციის და პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვაზე

საერთო დებულებები:

სამუშაოები უნდა განხორციელდეს კომპანიის მიერ, რომელსაც შეუძლია შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ მიერ შესაძენ სრულ პროდუქციაზე წვდომა, ხარისხიანი პროდუქციის შეთავაზება და ადგილზე მიტანის (სადისტრიბუციო) მომსახურების გაწევის სერვისი.

შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ პირობები ტენდერში მონაწილე კომპანიებისთვის:

 • გადახდის ვადა (კონსიგნაცია) 30 სამუშაო დღე;
 • შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ მხრიდან შესყიდული პროდუქციის დარიგება ავტოგასამართ სადგურებზე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მაშტაბით დანართის გათვალისწინებით;
 • შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ მიერ შეძენილი პროდუქციის დარიგება (დისტრიბუცია) გამარჯვებული მონაწილის მხრიდან აღმოსავლეთ საქართველოში არაუმეტეს 3 დღისა და დასავლეთ საქართველოში არაუმეტეს 5 დღისა.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • კომპანიის (პრეტედენტის) შესახებ ინფორმაციას:
 • აუცილებელი პირობა - მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს კომპანია- რეზიდენტი;
 • კომპანიის სრული დასახელება;
 • იურიდიული მისამართი;
 • ფაქტიური მისამართი;
 • ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა;
 • საკონტაქტო პირი;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • კომპანიის ხელმძღვანელ(ებ)ის მონაცემები;
 • მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ მონაცემები;
 • სერტიფიკატი ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეს აქვს უფლება გასწიოს მსგავსი ტიპის მომსახურება.
 • კომერციული წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში.

საკვალიფიკაციო დოკუმენტები ტენდერში მონაწილეობისთვის წარსადგენად:

 • პრეტედენტის ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • შესაბამისი ორგანოების შეტყობინება ლიკვიდაცია-რეორგანიზაციის პროცესის არ არსებობის შესახებ;
 • საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვების არ არსებობის შესახებ ცნობა;
 • მსგავსი მომსახურებების შესახებ გამოცდილება;
 • ტენდერის მონაწილის ინსტრუქცია - ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი;
 • სატენდერო წინადადება
 • ტენდერში მონაწილის კომერციული შეთავაზება, პროდუქციის ფასი პროდუქციის ტრანსპორტირებასთან ერთად უნდა წარმოადგენდეს, დღგ-ს ჩათვლით, ეროვნულ ვალუტაში.

სრული დოკუმენტაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

სატენდერო პროცედურებები 

 • ტენდერი ჩატარდება ღია ფორმით.  ტენდერის თარიღი – 18 დეკემბერი 2023 წელი, 15:00. შპს ლუკოილ ჯორჯიას სათაო ოფისში.
 • ტენდერის ჩატარების ადგილი - თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპს, ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.
 • ტენდერის მონაწილეებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ დალუქულ კონვერტებში 2023 წლის 14 დეკემბერს 17:00 საათამდე.

ტენდერის კატეგორია:

 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები