ჩაბარების ვადა:

19 თებერვალი 2024, 13:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T20911 - ტენდერი პოლიეთილენის ელექტრო მასალების (GF) შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი(GWP) ატარებს ელექტრონულ ტენდერს პოლიეთილენის ელექტრო მასალების (GF)შესასყიდად. ელექტრონული ტენდერის მიზანია შეირჩეს ერთი ან რამოდენიმე მომწოდებელი, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქონლის მოწოდებას კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ელექტრონული ტენდერი ტარდება 1 (ერთი) ლოტადპოლიეთილენის ელექტრო მასალა. 

ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი N1-ში მითითებული პოზიციების მიხედვით.

განფასების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმით (თითო ეგზემპლარი)

1.2 ხელშეკრულების ტიპი:

ხელშეკრულება იქნება სრულ, ფიქსირებულ თანხაზე. 

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.

განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველამონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

პრეტენდენტ კომპანიას უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს როგორც სრულ პოზიციებზე, ასევე ნაწილობრივ არსებული საქონლის შესაბამისად.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაცია:

 • განფასების/შემოთავაზების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:
  - გაკოტრების პროცესში;
  - ლიკვიდაციის პროცესში;
  - საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამკონკურსით გათვალისწინებულ შესასყიდ საქონელთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულგადასახადებს (მათ შორის დღგ).
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი განფასება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული მასალების მიწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებისგაფორმების შემდგომ 1 თვეს.
 • პრეტენდენტს (მიმწოდებელი) უნდა გააჩნდეს ბოლო 5 წელიწადში მსგავსი საქონლის მიწოდების არანაკლებ 5 შემთხვევა.
 • ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად მიწოდებულისაქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულიშესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
 • ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოსკონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისი მიმდინარეობისნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე დაგადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებულიმონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერგადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღბული ნებისმიერი სახისინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუდადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

1.4 ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად მიწოდებულისაქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულიშესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ანგარიშსწორების სასურველი ვადა განისაზღვრება30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

1.5 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:  

 • კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);
 • განფასება (უნდა შეივსოს წარმოდგენილი ორივე „დანართი 1“),, რომელიც უნდა მოიცავდეს შესყიდვისობიექტის ღირებულებას, მოწოდების ვადას, ბრენდს, მწარმოებელ ქვეყანას, სერტიფიკატებს და გადახდისპირობას;
 • კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
 • განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილება.

1.6 შესყიდვების ობიექტის ნიმუში (ნიმუშის წარმოდგენა მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში):

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტი ვალდებულია წინადადებასთან ერთად წარმოადგინოს დანართ N1-ში მითითებული მასალების ნიმუშები მისამართზე ქ. თბილისი, წყალსადენის ქ. #7. ნიმუში პრეტენდენტს ტენდერის დასრულების შემდგომ დაუბრუნდება.

1.7 ხელშეკრულების გაფორმება:

გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციითგანსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 19 თებერვალი, 13:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: გიორგი ასათიანი
მის.: ქ.თბილისი მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: mkavteladze@gwp.ge
ტელ.: +995 577423342

საკონტაქტო პირი: მაგდა ლომთათიძე
მის.: ქ.თბილისი მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: mlomtatidze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1303)

ტენდერის კატეგორია:

 • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  16 თებერვალი 2024 დრო 13:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა