ჩაბარების ვადა:

19 თებერვალი 2024, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20912 - ფასთა გამოკითხვა არმატურის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

არ ემ ჯი კოპერი აცხადებს ფასთა გამოკითხვას არმატურის შესყიდვაზე.

 • შესყიდვის საგანი - არმატურა;
 • კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 19.02.2024, 18:00 საათი;
 • ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ პროდუქციის მიწოდებას წარმოდგენილი კომერციული წინადადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ;
 • პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება.

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით: 

 • ენა : ქართული/რუსული/ინგლისური; 
 • კომერციულწინადადებაშიწარმოდგენილიფასიფიქსირებულიუნდაიყოსხელშეკრულებისმოქმედების
  განმავლობაში;
 •  პრეტენდენტისმიერწარმოდგენილიკომერციულიწინადადებათანმხლებიდოკუმენტაციითუნდაიყოს
  ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • კომერციულიწინადადება, რომელიცარაკმაყოფილებსაღნიშნულმოთხოვნებს, არიქნებაგანხილული. 

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 • შემოთავაზებულიპროდუქციისღირებულება;
 • გადახდისპირობები;
 • პროდუქციისმიწოდებისვადები;
 • მიწოდებისპირობა;
 • ხარისხისსერთიფიკატი;
 • ამონაწერისაჯარორეესტრიდან(განახლებული ვერსია); 
 • რეკვიზიტები: ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები;
 • ინფორმაცია კომპანიის გამოცდილების შესახებ;

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება კონტრაქტორის შერჩევის პროცესის დასრულებამდე. აღნიშნული პროცესიდასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებები გაფორმდებამხარეებს შორის.

მონაწილე კომპანიის კომერციული წინადადება განხილული იქნება, როგორც საფუძველი კონტრაქტორის შერჩევის პროცესში პოტენციური პრეტენდენტის გამოვლენისათვის. 

ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1 

კომერციული წინადადების ჩაბარების პირობები: ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზატორის ელექტრონულ მისამართზე: procurement@richmetalsgroup.com 

საკონტაქტო ინფორმაცია: პროცედურული საკითხები:
ლილე პირველი 
Т +995 579 552 051. 
LPirveli@richmetalsgroup.co

ტენდერის კატეგორია:

 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები