ჩაბარების ვადა:

10 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21660 - ტენდერი გამმართველის მონიტორინგის ბლოკის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „სილქნეტი“აცხადებსტენდერსგამმართველის მონიტორინგის ბლოკის შესყიდვაზე.გთხოვთიხილოთდანართი #1, რომელშიც დეტალურად არის განმარტებული ტექნიკური მოთხოვნები. ტენდერშიმონაწილეკომპანიამუნდაწარმოადგინოსფასებილარშისაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიყველაგადასახადის, მათშორისდღგ-სჩათვლით.

დაინტერესებულმაკომპანიებმასატენდეროწინადადებაუნდაწარმოადგინონ 2024წლის 10 აპრილის ჩათვლით (18:00 საათი) დალუქული კონვერტით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჰეიდარ ალიევის #7.

საკორიერო მომსახურების  შესყიდვა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვის ვადაში.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე, ან ელ. ფოსტის საშუალებით. 

ტენდერის # - 2024/10
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებები მიიღება - 2024 წლის 10 აპრილის ჩათვლით
განაცხადების მიღება ხორციელდება სამუშაო დღეებში  - 10 საათიდან 18 საათამდე

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები:

 • უახლესი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კომპანიაზე  ზოგადი ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ;
 • კლიენტების ჩამონათვალი;
 • კომპანიის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სარეკომენდაციო წერილები.

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები/ფორმები წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 • მყარი კოპიოს სახით დალუქულ კონვერტში და CD დისკზე;
 • კონვერტზე აღნიშნული უნდა იყოს ტენდერის ნომერი;
 • მყარი კოპიო, დამოწმებული უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით.

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან,  რომ იურიდიული პირის ქონება არ არის დატვირთული საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით/ ან/და არ ადევს ყადაღა/საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა;
 • ცნობა მომსახურე ბანკიდან ანგარიშზე საინკასო დავალების/ყადაღის არ არსებობის შესახებ.

მოთხოვნა:

წარმოდგენილი ფასები  უნდა იქნეს მითითებული ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს ჩათვლით.

სს ,,სილქნეტი“  გამოავლენს გამარჯვებულს ყველა პირობის ერთობლიობის გათვალისწინებით.

ს.ს. ,,სილქნეტის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ  მოიძიოთ  ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://www.silknet.com/index.php?lang=ka&mid=93&s=tender 

რეკვიზიტები:

ტენდერის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ერთეული: სატენდერო კომისია
საკონტაქტო პირი: გვანცა მამალაძე
ტელეფონი: +995 577 55 52 36
E-mail: gmamaladze@silknet.com; tenders@silknet.com
მისამართი: ქ. თბილისი, ჰეიდარ ალიევის #7

ტენდერის კატეგორია:

 • 32300000 ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა