ჩაბარების ვადა:

23 მაისი 2024, 23:59

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T22113 - ტენდერი სხვადასხვა ტიპის სატრენინგო მასალების დამზადების შესყიდვაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: ტენდერის დასრულების ვადად განისაზღვრა 23 მაისი.
შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ჯორჯიან ქარდი“ (ს/კ 204 396 377) აცხადებს ტენდერს ელექტრონულ სატრეინინგო „პლათფორმაზე“ განსათავსებელი სხვადასხვა ტიპის სატრენინგო მასალების დამზადების შესყიდვაზე.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

 • ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებულიდოკუმენტები;
 • ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთანდაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესოპირობების მქონე მომწოდებელს;
 • ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების ჯამური ფასი;
 • ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქცია/მომსახურების პრეზენტაცია ან ე.წ. datasheet ფაილები;
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარი დღგ-ს ჩათვლით;
 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირისხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულოდოკუმენტაცია:
   - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);
   - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);
   - გადაწყვეტილების მახასიათებლები (დანართი 3)
   - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითიიურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
 • წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდაიყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა(გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებითდასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (რეკომენდაცია, ხელშეკრულება ან/და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულებისგაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

 • დანართი 1: ფასების ცხრილი
 • დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები
 • დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში)

წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • შინაარსი: კომპანიის მიერ გაზიარებული ნედლი მასალის/ზოგადი მონახაზის მიხედვით შემოთავაზებული სატრენინგო კონტენტის შესაბამისობა, სიცხადე და ეფექტურობა ჩვენი ორგანიზაციის სასწავლო მიზნების შესასრულებლად.
 • კრეატიული მიდგომა: კრეატიულობა, ინოვაცია და წარმოების ღირებულება, რომელიც ნაჩვენებია გამყიდველის მიერ შემოთავაზებულ გადაწყვეტაში.
 • ტექნიკური ექსპერტიზა: პრეტედენტის გამოცდილება სატრენინგო მასალების მომზადებში. (სატრენინგო ტექსტი, ვიდეო წარმოება. ვიზუალური დიზაინი, ანიმაცია, გახმოვანება) .
 • ხარჯების ეფექტურობა: საერთო ღირებულების შეთავაზება, მათ შორის ფასების კონკურენტუნარიანობა და ბიუჯეტის შეზღუდვების ფარგლებში მიწოდების შესაძლებლობა.
 • ვადა: პრეტედენტის უნარი, დაიცვას პროექტის ვადები და მიწოდება.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 მაისი, 23:59 საათი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მარიამ ტაბატაძე
tenders@gc.ge
577331197

ტენდერის კატეგორია:

 • 73400000 კვლევისა და განვითარების მომსახურება უსაფრთხოებისა და დაცვის (თავდაცვის) მასალებთან დაკავშირებით
 • 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 80500000 სატრენინგო მომსახურებები
 • 92100000 კინოდა ვიდეომომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  2 მაისი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა