ჩაბარების ვადა:

16 ივლისი 2024, 17:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T23047 - ტენდერი საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე - I ეტაპი

ტენდერის აღწერილობა:

სს ლიბერთი ბანკი აცხადებს საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა ფასების ცხრილის (დანართი #1) შესაბამისად;

პრეტენდენტმა ასევე უნდა წარმოადგინოს პრეისკურანტი (დანართი #2), რომელიც არ იქონიებსგავლენას გამარჯვებულის ფასის გამოვლენაზე. პრეისკურანტი (დანართი #2) წარმოადგენს საქონლისჩამონათვალს, რომლის მიხედვითაც იხელმძღვანელებს შემსყიდველი დანართი #1-ითგაუთვალისწინებელი საქონლის შესყიდვისას;

2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:

 • სამეწარმეო ამონაწერი;
 • კომპანიის მოკლე მიმოხილვა;
 • სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით (დანართი #1);
 • პრეისკურანტი (დანართი #2)

3. პრეტენდენტის მიერ გამარჯვების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:

 • კლიენტების სია, რეკომენდაციები;
 • განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2(ორი) წელიწადია დაფუძნებული;
 • კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • რეკვიზიტები;
 • პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

 • საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისადშემდეგ მისამართებზე: .თბილისი, სერგო გუჯეჯიანის პირველი ჩიხი N 12, სს ლიბერთი ბანკი-აეროპორტის მიმდებარე სასაწყობე ფართი და ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N74, სს ლიბერთიბანკი- სათავო ოფისი;
 • საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის სიტყვიერი/ელექტრონული მოთხოვნისსაფუძველზე: ყოველთვიური საერთო შეკვეთის მიღების შემთხვევაში 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო ყოველდღიური შეკვეთების მიღების შემთხვევაში, მისი მიღებიდან 24 (ოცდაოთხი) საათისგანმავლობაში, მისამართებზე: .თბილისი, სერგო გუჯეჯიანის პირველი ჩიხი N 12, სს ლიბერთი ბანკი-აეროპორტის მიმდებარე სასაწყობე ფართი და ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N74, სს ლიბერთიბანკი- სათავო ოფისი, შემსყიდველის მიერ მომწოდებლის ელ.ფოსტაზე წინასწარ გადაგზავნილიცხრილის მიხედვით, სერვის ცენტრებისთვის დაფასოებულ მდგომარეობაში.

შენიშვნა:

საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში;

5. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები:

 • ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არდაექვემდებარება ანაზღაურებას;
 • ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის შესახებსასაქონლო ზედნადების და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღისგანმავლობაში.

 6. ზოგადი პირობები

 • პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი დაბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროებისშემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);
 • სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოსნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი#3) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტისდისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას.

ნიმუშ(ებ)ის წარმოდგენა:მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა უნდა წარმოადგინოსმოსაწოდებელი საქონლის ნიმუში მისამართზე: .თბილისი, .ჭავჭავაძის გამზ. #74, სს ლიბერთი ბანკი.

საყურადღებო ინფორმაცია!

ტენდერის დასრულების, ფასების და ნიმუშების წარმოდგენის შემდეგ, პირველ და მეორე ადგილზე გასულ კომპანიებს შორის ჩატარდება მეორე ტური ვაჭრობით.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 16 ივლისი, 17:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლიასატენდერო კომისიის აპარატში:

შესყიდვების მენეჯერები
შორენა თავაძე
ელ.ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge
მობ: 595 901 200

ტენდერის კატეგორია:

 • 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  10 ივლისი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა