ჩაბარების ვადა:

2 აგვისტო 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T23057 - ტენდერი ინერტული მასალის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სსსილქნეტიაცხადებს ტენდერს საქართველოს მაშსტაბით, ინერტული მასალის შესყიდვაზე. გთხოვთ იხილოთ დანართი #1, სადაც ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდაწარმოადგინოს ფასები ლარში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველაგადასახადის, მათ შორის დღგ- ჩათვლით.

დაინტერესებულმა კომპანიებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2024 წლის 2 აგვისტოს  ჩათვლით (18:00 საათი) დალუქული კონვერტით შემდეგ მისამართზე: . თბილისი, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო 7.

სამშენებლო მასალების  შესყიდვა განხორციელდება ეტაპობრივად,  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 წლის მანძილზე, სილქნეტის მოთხოვნის შესაბამისად (როგორც საწყობის შევსების მიზნით, ისე სამშენებლო პოლიგონზე მოწოდებით).
ტენდერი დაყოფილია რამდენიმე ლოტად, (საწყობის მისამართების და საქართველოს მთელი ტერიტორიის შესაბამისად)

 • თბილისი - ერწოს ქუჩა 12
 • თელავი - ერეკლე 2 ქუჩა 12
 • ქარელი - მგალობლიშვილის ქ 5
 • ქუთაისი - ნიკეას ქ 5
 • ხობი - სტალინის ქ 16
 • ბათუმი  - თამარის დასახლება, ტბეთის ქუჩა #10
 • საქართველო (საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, სამშენელო მოედანზე მასალის მოწოდება)

მითითებულ ლოკაციებზე შესასყიდი მასალის რაოდენობა და დასახელება იხილეთ ხარჯთაღრიცხვის ფაილში.

პრეტენდენტს, შეუძლია შეთავაზება გააკეთოს როგორც ყველა, ისე ცალკეულ ლოტზე და ლოკაციაზე.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე, ან ელ. ფოსტის საშუალებით. 

ტენდერის #: 2024/20
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებები მიიღება: 2024  წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით
განაცხადების მიღება ხორციელდება სამუშაო დღეებში: 10 საათიდან 18 საათამდე

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები:

 • უახლესი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კომპანიაზე  ზოგადი ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ;
 • კლიენტების ჩამონათვალი;
 • კომპანიის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სარეკომენდაციო წერილები.

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები/ფორმები წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 • მყარი კოპიოს სახით დალუქულ კონვერტში და CD დისკზე;
 • კონვერტზე აღნიშნული უნდა იყოს ტენდერის ნომერი;
 • მყარი კოპიო, დამოწმებული უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით.

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან,  რომ იურიდიული პირის ქონება არ არის დატვირთული საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით/ ან/და არ ადევს ყადაღა/საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა;
 • ცნობა მომსახურე ბანკიდან ანგარიშზე საინკასო დავალების/ყადაღის არ არსებობის შესახებ.

მოთხოვნა:

წარმოდგენილი ფასები  უნდა იქნეს მითითებული ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს ჩათვლით.

სს ,,სილქნეტი“  გამოავლენს გამარჯვებულს ყველა პირობის ერთობლიობის გათვალისწინებით;  

ს.ს. ,,სილქნეტის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ  მოიძიოთ  ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://www.silknet.com/index.php?lang=ka&mid=93&s=tender

რეკვიზიტები:

ტენდერის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი სამსახური: სატენდერო კომისია
საკონტაქტო პირი: სოსო მაზმიშვილი, ინა საჯაია
ტელეფონი: +995 555 54 05 54 +995 599 552 553
E-mail: tenders@silknet.com; SMazmishvili@silknet.com ISajaia@silknet.com
მისამართი:
ქ. თბილისი, ჰეიდარ ალიევის 7

ტენდერის კატეგორია:

 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
 • 14200000 ქვიშა და თიხა