ჩაბარების ვადა:

9 თებერვალი 2015, 10:00

სტატუსი:

დასრულებული

T323 - ტენდერი პერსონალის ტრანსპორტირების მომსახურებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს.“მინა“ აცხადებს ტენდერს პერსონალის ტრანსპორტირებით მომსახურების შესახებ. სატრანსპორტო მიმართულების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართ #1-ში. 

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

  • ორგანიზაციის/ კომპანიის სრული დასახელება
  • საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი
  • მისამართი
  • ტელეფონი
  • ელ.ფოსტა
  • საბანკო რეკვიზიტები
  • მომსახურების ჩამონათვალი, ერთეულის და საერთო ფასები დ.ღ.გ.-ს გარეშე და დ.ღ.გ-ს ჩათვლით.
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
  • ცნობა საგადასახადო ორგანოდან, ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ
  • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ ხორციელდება კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია.


თითოეულ ზემოთხსენებულ საბუთს უნდა ჰქონდეს კომპანიის/ორგანიზაციის ბეჭედი და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა (ბეჭდის არ არსებობის შემთხვევაში მხოლოდ ხელმოწერა). 

დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

თქვენი წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ დალუქული კონვერტით, ყოველდღე 9:00-დან 18:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა, ს.ს.“მინა“-ს სათაო ოფისში: მცხეთის რაიონი სოფ.ქსანი. 

საბუთების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2015 წლის 9 თებერვალი, 10 საათი. დაგვიანებული დოკუმენტები არ მიიღება.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

Easy Procurement