ჩაბარების ვადა:

5 თებერვალი 2015, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T334 - სარელეო სადგურებზე დიზელ-გენერატორების მომსახურება

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "მობიტელი" აცხადებს საბაზო – სარელეო სადგურებზე არსებული ყველა ტიპისა და სიმძლავრის დიზელ-გენერატორების მომსახურებაზე კონკურსის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპს. კომპანია, რომელიც გადალახავს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპს მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში. 

სუბიექტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცია

 • კომპანიის დასახელება
 • იურიდიული და ფაქტიური მისამართი
 • საიდენტიფიკაციო კოდი
 • საკონტაქტო პირის (მენეჯერის) სახელი, გვარი, ტელ
 • ბუღალტრული ბალანსი (სასურველია ბოლო 3 წლის)
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს რესტრუქტურიზაციის ან გაკოტრების პროცესი
 • ცნობა საგადასახადოდან, რომ კომპანიას არ გააჩნია დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ
 • ანალოგიური მომსახურების ჩამონათვალი (ბოლო 2 წლის)
 • სარეკომენდაციო წერილები დამკვეთისგანთ
 • ცნობა (შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოდან) მასზედ, რომ სუბიექტს აქვს ზემოაღნიშნული საქმიანობის წარმოების უფლება და მის მიერ გაცემულ საბუთს ექნება იურიდიული ძალა
ტენდერის ჩაბარების პირობები:

გთხოვთ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 05.02.2015 ელ-ფოსტაზე Ngiunashvili@beeline.ge ან მისამართზე ქ.თბილისი გორგასლის ქ. #8 (ნინო გიუნაშვილს). 

შეკითხვებით გთხოვთ მიმართოთ ნინო გიუნაშვილს მობ +995 5 97 97 07 88

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

Easy Procurement