Tenders.ge
RMG Copper

ტენდერი ფოლადის ბურთულების შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG Copper აცხადებს ტენდერს ფოლადის ბურთულების შესყიდვის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია, მოთხოვნილი პროდუქციის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

მოთხოვნილი რაოდენობა (დაახლოებით) :

 • 180 ტონა -100 მმ
 • 60 ტონა - 60 მმ

- ტენდერში მონაწილე კოპანია უნდა იყოს პროდუქციის მწარმოებელი;
- პროდუქციის შეფუთვა უნდა მოხდეს „Big Bag”-ში;
- 10% წუნის შემთხვევაში პროდუქციის პარტია უკან დაუბრუნდება მწარმოებელს.

 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 12.09.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • პროდუქციის ფასი 1 ტონა პროდუქციაზე (წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით (დღგ-ს) ჩათვლით);
 • მონაწილე კომპანიებმა ფასები უნდა წარმოადგინონ ცალ-ცალკე, როგორც Ex-works-ის პირობების, ასევე, CIF-ის (ფოთი) პირობების გათვალისწინებით;
 • წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 30 დღიანი კონსიგნაციის ვადას. გამარჯვებული გამოვლენილი იქნება ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობების(კონსიგნაციის ვადის) გათვალისწინებით.
 • პროდუქციის სერთიფიკატი;
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი და ტენდერის დასახელება
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა - 12.09.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 28.09.2017

Tender Description:

RMG Copper Company announces a tender for the purchase of steel balls.

Please see the detailed description of the requested products in the attached documents.

Required Quantity for a month (approximately):

 • 180 tons of 100 mm diameter
 • 60 tons of 60 mm diameter 

- The bidder must be the manufacturer of the product;
- The packaging of the product should be in BIG BAGs;
- In the case of 10% defect rate of the product, it will be returned to the manufacturer

 • In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
 • Please provide above LOI, no later than September 12, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage of the tender, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Price Table for 1-ton product (The cost of the proposal shall be reflected including all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT);
 • Bidders must submit prices separately, as based on Ex-works term, as well as based on CIF (Poti) conditions;
 • The proposal should include a minimum period of 1 months consignment. The winner will be revealed based on tariffs and settlement terms (consignation period).
 • Certificate of compliance of the products;
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  ; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com  
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is- 28.09.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерное документация

Компания RMG Copper объявляет тендер на закупку стальных шариков.

Пожалуйста, смотрите подробное описание запрашиваемых продуктов в прилагаемых документах.

Требуемое количество (ориентировочно):

 • 180 тонн диаметром 100 мм
 • 60 тонн диаметром 60 мм

- Претендент должен быть производителем продукта;
- Упаковка продукта должна быть в BIG BAG;
- В случае 10% -ной неисправности продукта, он будет возвращен производителю

 • На первом этапе компании, желающие принять участие в тендере, пришлите свое письмо-интерес (LOI) с указанием контактной информации и информации об авторизованных лицах.
 • Пожалуйста, предоставьте LOI не позднее 12 сентября 2017 года, по электронной почте на следующий адрес - LPirveli@richmetalsgroup.com 

На втором этапе, участники тендера должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Таблица цен за 1 тонну продукта (Стоимость предложения должна быть отражена включая всеми налогами, применяемыми законодательством Грузии,(включая НДС);
 • Претенденты должны представлять цены отдельно, исходя из условий Ex-works, а также на основании условий CIF (Poti);
 • Предлагаемое предложение должно включать как минимум 30 дней консигнации с момента отправки. Победитель будет раскрыт на основе условий предлагаемых тарифов и условий расчета (период консигнации);
 • Сертификаты продуктов;
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Тендерное предложение, поданное участником торгов, должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (их) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com ; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений- 28.09.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები
სატენდერო დოკუმენტაცია