ჩაბარების ვადა:

29 ივლისი 2021, 14:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T10249 - ტენდერი 200’000 წყვილ (ანუ 400’000 ცალი) უტალკო (ან მცირე ტალკით) ლატექსის ხელთათმანების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღების დაწყების თარიღი: 26 ივლისი 2021 დრო: 08:00

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს 200’000 წყვილ (ანუ 400’000 ცალი) უტალკო (ან მცირე ტალკით) ლატექსის ხელთათმანების შესყიდვაზე:

დასახელება ზომა შესასყიდი
რაოდენობა

1 წყვილის ფასი
(გადასახადების ჩათვლით)

სულ ფასი
(გადასახადების ჩათვლით)

ლატექსის ხელთათმანი

S

60’000 წყვილი 
(120’000 ცალი)

- ლარი - ლარი

ლატექსის ხელთათმანი

M

100’000 წყვილი
(200’000 ცალი)

- ლარი - ლარი

ლატექსის ხელთათმანი

L

40’000 წყვილი 
(80’000 ცალი)

- ლარი - ლარი
  ჯამური ფასი - ლარი

ძირითადი მახასიათებლები:

არასტერილური ხელთათმანი, უტალკო (ან მცირე ტალკით)  ლატექსი სერტიფიცირებული, არა ალერგიული, მაღალი მგრძნობელობის, მუყაოს კოლოფებით შეფუთული.

მოწოდების ვადა (კალენდარული დღე)

 

შენიშვნა: საქონლის მოწოდების ვადა არ უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღეზე მეტი, ხოლო ნიმუშის წარმოდგენა არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა. ასევე, შესაძლებელია პერიოდული მოწოდება მითითებული ვადის განმავლობაში.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ტენდერის მიმდინარეობის განმავლობაში პრეტენდენტებმა უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი.
 • ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით E-mail-ით ან ტელეფონით.
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს.
 • ტენდერი ჩატარდება 3 ბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით, ვაჭრობა გაიმართება ჯამურ შესასყიდ რაოდენობაზე, ბიჯის ოდენობა 1500 ლარი;

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მოთხოვნილი პროდუქციის შესყიდვის ფარგლებში მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება).
 • ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.
 • საქონლის შესყიდვა მოხდება ერთჯერადად;
 • ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ნიმუში;
 • ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს, გააუქმოს ან გადაავადოს ტენდერი თავისი შეხედულებისამებრ;

სატენდერო მოთხოვნები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა;
 • შემოთავაზებული ძირითადი პროდუქცია სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ პარამეტრებს.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

 • წინამდებარე დოკუმენტი შევსებული ცხრილით, ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • დეტალური ინფორმაცია საქონლის შესახებ (მწარმოებლის მიერ გაცემული);
 • საქონლის (ყუთის და ხელთათმანის) ფოტოსურათი;

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის, 29 ივლისი 14:00 სთ.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი ვაჭრობა;
 • ვაჭრობის ბიჯი: 1500 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
კონსტანტინე მეტრეველი
ტელ: +995 595 03 64 84
ელ. ფოსტა: Ko.Metreveli@bog.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18300000 ტანსაცმელი
 • 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  26 ივლისი 2021 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: 3-ბიჯიანი
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
 • ფასის კლების ბიჯი: 1'500.00 ‎₾