ჩაბარების ვადა:

2 აგვისტო 2021, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10257 - ტენდერი ამბროლაურის მონიციპალიტეტის, სოფელ ხვანჭკარაში ღვინის საწარმოსა და სასტუმროს მშენებლობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,მეღვინეობა ხარება“ აცხადებს ტენდერს ამბროლაურის მონიციპალიტეტის სოფელ ხვანჭკარაში ღვინის საწარმოსა და სასტუმროს მშენებლობისათვის (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 86.16.26.007.065).

საპროეტო შენობის არქიტექტურა, კონსტრუქციულ ნაწილი და სამშენებლო მოცულობები იხილეთ დანართის სახით. 

თიოთოეული ეტაპის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ შესრულებული სამუშაოთა მოცულობების და განხორციელებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობის საექსპერტო დადებითი დასკვნა. 

მომსახურების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს (მათ შორის დღგ).

პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • მიმწოდებელს ბოლო სამი წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 300 000 (სამასი ათასი) ლარის ოდენობის სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზეც მან უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი განხორიცელებული სამუშაოს მიწოდების დამადასტურებელი ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები ან/და სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტები.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

  • მონაწილე პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებები უნდა გამოგზავნონ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: tenders@winerykhareba.com არაუგვიანეს 2021 წლის 2 აგვისტოსა 18:00 სთ.

შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვ დაურეკოთ ქვემოთ მოცემულ პირებს:
ვახტანგ ოჩხიკიძე - 593 11 44 68
ზაზა ომიაძე - 599 04 91 11

ტენდერის კატეგორია:

  • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
  • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები