ჩაბარების ვადა:

25 ოქტომბერი 2021, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T10859 - ტენდერი საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტების მონიტორინგისა და მართვის სისტემის (SIEM) შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტების მონიტორინგისა და მართვის სისტემის (SIEM) შესყიდვის მიზნით აცხადებს ღია ტენდერს.

ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:

 • ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სხვა მოთხოვნილი ინფორმაცია და სატენდერო შემოთავაზებები დედნების სახით ქართულ ენაზე უნდა წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი ჭანტურიას ქუჩა#14. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 25 ოქტომბრის 18:00 საათი. 

სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში, რომელზეც მითითებული უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 • პრეტენდენტის დასახელება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • სატენდერო კომისია
 • სს„ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ (ტენდერის დასახელება - საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტების მონიტორინგისა და მართვის სისტემის (SIEM) შესყიდვ).

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება, ასევე, დოკუმენტების ხელზე გატანა (სურვილის შემთხვევაში)პრეტენდენტებს შეუძლიათ სატენდერო წინადადების შემოთავაზებისთვის განსაზღვრული ვადის დადგომამდე შემდეგ მისამართზე:ქ.თბილისი, ჭანტურიას ქუჩა #14.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობასა და ინფორმაციას:

 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.
 • SIEM სისტემების დანერგვის გამოცდილება, აღნიშნულის დასადასტურებლად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია რომლითაც დადასტურდება, რომ ანალოგიური გადაწყვეტილება დანერგილი აქვს მინიმუმ სამ ორგანიზაციაში საქართველოს ტერიტორიაზე.
 • პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული მინიმუმ ერთი თანამშრომელი. დამადასტურებელ დოკუმენტად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის თანამშრომელზე მწარმოებლისმიერ გაცემული სერთიფიკატი.

  შენიშვნა:
  ბანკს უფლება აქვს სატენდერო დოკუმენტაციაში, განცხადებაში შეიტანოს ცვლილება, აღნიშნული ინფორმაცია/ცვლილება გამოქვეყნდება პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებების წარდგენის ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ 24 საათით ადრე, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ტენდერების იმავე ონლაინ პორტალზე სადაც გამოქვეყნდა ტენდერის შესახებ ინფორმაცია.

დაინტერესებული პირები, ტენდერთან დაკავშირებულ დეტალურ ინფორმაციას შეუძლია გაეცნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: https://vtb.ge/ge/about-the-bank/tenders/137/tenderi-sainpormatsio-usaprtkhoebis-intsidentebis-monitoringisa-da-martvis-sistemis-siem-sheskidvis-shesakheb

საკონტაქტო პირი: 
სალომე კახიძე
მობილური ნომერი: 592-13-35-35
ქალაქის ნომერი: 02 24 24 24 (1232)
ელ ფოსტა: s.kakhidze@vtb.ge

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებზე: 
დავით ფრუიძე
მობილურის ნომერი: 595-93-57-67 (1442);
ელ. ფოსტა: d.pruidze@vtb.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 48900000 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები
 • 48800000 საინფორმაციო სისტემები და სერვერები
 • 71700000 მონიტორინგი და კონტროლი