ჩაბარების ვადა:

18 იანვარი 2022, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T11756 - ტენდერი უსაფრთხოების ლუქების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს “ლიბერთი ბანკი“ აცხადებს ტენდერს უსაფრთხოების ლუქების შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

 • უსაფრთხოების ლუქების შესყიდვა ფასების ცხრილის (დანართი #1), ფოტო 1, ფოტო 2, ფოტო 3-ის შესაბამისად;

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:

 • კომპანიის მიმოხილვა:
 • საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია;
 • განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 (ორი) წელიწადია დაფუძნებული;
 • ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
 • კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის (დანართი #1) -ის მიხედვით;
 • ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • რეკვიზიტები;
 • საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები.

შენიშვნა:

 • განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

 • საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: .თბილისი, სერგო გუჯეჯიანის პირველი ჩიხი N 12, სსლიბერთი ბანკი“-ს სასაწყობე ფართი.

შენიშვნა:

 • საქონლის მიწოდება უნდა მოხდეს სამუშაო საათებში;

პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები:

 • ხარჯები, რომელიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;
 • ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში;

ზოგადი პირობები:

 • პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);
 • სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი #2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას.

ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:

 • შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 18 იანვარი 17:00 საათი;
 • პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge; ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების მიღების დადასტურება. სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე;
 • სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ.ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge;  მობ: 595 901 200;

ნიმუშ(ებ)ის წარმოდგენა:

 • მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა უნდა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუში მისამართზე: .თბილისი, .ჭავჭავაძის გამზ. #74, სსლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისი.

ტენდერის კატეგორია:

 • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები