ჩაბარების ვადა:

27 იანვარი 2022, 17:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T11797 - ტენდერი კახარეთ ჰესის G1 ჰიდროგენერატორის როტორის და სტატორის ხვიების იზოლაციის სრულ რეკონსტრუქციაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსსაქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციააცხადებს ტენდერს კახარეთ ჰესის G1 ჰიდროგენერატორის როტორის და სტატორის ხვიების იზოლაციის სრული რეკონსტრუქცია

13.01-GIEC-HYDRO-ROTOR/Service-2022

სამუშაოს სპეციფიკაცია:

 • კახარეთ ჰესის G1 ჰიდროგენერატორის როტორის და სტატორის ხვიების იზოლაციის სრული რეკონსტრუქცია

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

 • ტექნიკური დავალება. (დანართი #1)

შპსსაქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციაიწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ (სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
 • ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

წინადადების წარდგენის წესი:

 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 27 იანვარი, 17:00 საათი.
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18. 
 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი (13.01-GIEC-HYDRO-ROTOR/Service-2022);

საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
ლევან წიკლაური
ელ.ფოსტა: ltsiklauri@gig.ge;
საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59.

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
ლერი ჭიპაშვილი;
საკონტაქტო ნომერი: 599 88 11 66.

ტენდერის კატეგორია:

 • 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები