ჩაბარების ვადა:

25 მაისი 2022, 12:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T13120 - ტენდერი აგს-ებსა და ნავთობბაზაზე მიწისქვეშა რეზერვურების გრადულირების თაობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს აგს-ებსა და ნავთობბაზაზე  მიწისქვეშა რეზერვურების გრადულირების თაობაზე.

ტენდერი პირობები
თავი I. საერთო დებულებები 

 • გრადულირება უნდა განხორციელდეს კომპანიის მიერ, რომელსაც აქვს ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილება.
 • გრადულირებული ცხრილის სიზუსტე – 3 и 0,05% (ფსკერი და კედლები შესაბამისად).
 • სამუშაოს შესრულების მეთოდი - სპეციალიზირებული ლაზირის გამოყენება.
 • ობიექტების მისამართები და რაოდენობა განსაზღვრულია ცალკე დოკუმენტით. 
 • გრადულირების შესახებ ცხრილი უნდა იქნეს წარმოდგენილი როგორც დოკუმენტის სახით, ასევე ელექტონულად. 
 • გრადულირების შესახებ ცხრილში უნდა მიეთითოს ბაზის სიმაღლის რეალური დონე და რეზერვუარის მოცულობა მილიმეტრებში. 

თავი II. სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • კომპანიის (პრეტედენტის) შესახებ ინფორმაციას:
 • აუცილებელი პირობა - მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს კომპანიარეზიდენტი;
 • კომპანიის სრული დასახელება; 
 • იურიდიული მისამართი; 
 • ფაქტიური მისამართი; 
 • ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა; 
 • საკონტაქტო პირი; 
 • საბანკო რეკვიზიტები; 
 • კომპანიის ხელმძღვანელ(ებ)ის მონაცემები; 
 • მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ მონაცემები; 
 • სერტიფიკატი ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეს აქვს უფლება გასწიოს მსგავსი ტიპის მოსმახურება. 
 • კომერციული წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ლარში. 
 • სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს ყოველი ობიექტისა და რეზერვუარისთვის შესასრულებელი სამუშაოს კალკულაციას. 

საკვალიფიკაციო დოკუმენტები ტენდერში მონაწილეობისთვის წარსადგენად:

 • პრეტედენტის მონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან; 
 • შესაბამისი ორგანოების შეტყობინება ლიკვიდაცია-რეორგანიზაციის პროცესის არ არსებობის შესახებ;
 • საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვების არ არსებობის შესახებ ცნობა; 
 • მსგავსი მომსახურებებისა შესახებ ინფორმაცია; 
 • ტენდერის მონაწილის ინსტრუქცია - ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი;

სატენდერო წინადადება:

 • ტენდერში მონაწილის კომერციული განცხადება უნდა შეცავდეს ტექნიკური დავალების შესასრულებლად აუცილებელი ყველა მასალისა და სამუშაოს ღირებულებას, დღგ-ს ჩათვით, ლარში. 

სატენდერო პროცედურები:

 • ტენდერი ჩატარდება ღია ფორმით.
 • ტენდერის თარიღი – 26 მაისი 2022 წელი, 15:00. ჩატარების ფორმატი - zoom- ის კონფერენციის საშუალებით.
 • ტენდერის ჩატარების ადგილი - თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპ ს,,ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.
 • ტენდერის მონაწილეებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ დალუქულ კონვერტებში 2022 წლის 25 მაისისა 12:00 საათამდე. მონაწილის კონვერტები წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეტედენტის ინსტრუქციის 12.3 მუხლის შესაბამისად. კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს მონაწილის სახელი და მასალა, რომელიც მოთავსებულია კონვერტში. 
 • კონვერტები მონაწილეთა მიერ წარდგენილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპს,,ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.

ტენდერის კატეგორია:

 • 51200000 საზომი, შესამოწმებელი, საცდელი და სანავიგაციო მოწყობილობების მონტაჟი
 • 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები