ჩაბარების ვადა:

8 ივნისი 2022, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13241 - ტენდერი მცხეთაში, ძეგვში ნავთობბაზაზე სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს მცხეთაში, ძეგვში ნავთობბაზაზე სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე.

ტენდერის პირობები
თავი I. საერთო დებულებები 

 • სამუშაოები უნდა განხორციელდეს კომპანიის მიერ, რომელსაც აქვს ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილება.
 • გამარჯვებულმა კომპანიამ მუშაობის დროს უნდა დაიცვას სახანძრო უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი.
 • შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ იღებს ვალდებულებას გაათავისუფლოს სარემონტო რეზერვუარი სამუშაოს შესრულების პერიოდში.

თავი II. სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
კომპანიის (პრეტედენტის) შესახებ ინფორმაციას:

 • აუცილებელი პირობა - მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს კომპანია- რეზიდენტი;
 • კომპანიის სრული დასახელება;
 • იურიდიული მისამართი;
 • ფაქტიური მისამართი;
 • ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა;
 • საკონტაქტო პირი;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • კომპანიის ხელმძღვანელ(ებ)ის მონაცემები;
 • მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ მონაცემები;
 • სერტიფიკატი ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეს აქვს უფლება გასწიოს მსგავსი ტიპის მოსმახურება.
 • კომერციული წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ლარში. სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს ყოველი ობიექტისთვის და რეზერვუარისთვის შესასრულებელი სამუშაოს კალკულაციას.

საკვალიფიკაციო დოკუმენტები ტენდერში მონაწილეობისთვის წარსადგენად:

 • პრეტედენტის მონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • შესაბამისი ორგანოების შეტყობინება ლიკვიდაცია-რეორგანიზაციის პროცესის არ არსებობის შესახებ;
 • საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვების არ არსებობის შესახებ ცნობა;
 • მსგავსი მომსახურებებისა შესახებ ინფორმაცია;

ტენდერის მონაწილის ინსტრუქცია - ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი;

სატენდერო წინადადება:

 • ტენდერში მონაწილის კომერციული განცხადება უნდა შეცავდეს ტექნიკური დავალების შესასრულებლად აუცილებელი ყველა მასალისა და სამუშაოს ღირებულებას, დღგ-ს ჩათვით, ლარში.

სატენდერო პროცედურები: ტენდერი ჩატარდება ღია ფორმით.

 • ტენდერის თარიღი - 09 ივნისი 2022 წელი, 15:00. ჩატარების ფორმატი - zoom-ის კონფერენციის საშუალებით.
 • ტენდერის ჩატარების ადგილი - თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპ ს,,ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.
 • ტენდერის მონაწილეებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ დალუქულ კონვერტებში 2022 წლის 08 ივნისისა 12:00 საათამდე. მონაწილის კონვერტები წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეტედენტის ინსტრუქციის 12.3 მუხლის შესაბამისად. კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს მონაწილის სახელი და მასალა, რომელიც მოთავსებულია კონვერტში.
 • კონვერტები მონაწილეთა მიერ წარდგენილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, შპ ს,,ლუკოილ-ჯორჯია“-ს ოფისი.
 • ვაჭრობაში მონაწილეობს ორგანისაზიის-პრეტედენტის არაუმეტეს 2 წარმომადგენელი.
 • კონვერტები კომეციული წინადადებებით იქნება გახსნილი ტენდერის დროს, რომლის შემდეგაც გაიმართება ვაჭრობა პრეტედენტებს შორის.

განსაკუთრებული პირობები:

 • ხელშეკრულება გაფორმდება ტენდერის იმ მონაწილესთან, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს სატენდერო კომისიის მოთხოვნებს.
 • გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა ღია ვაჭრობის დასრულებიდან და საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებიდან.
 • თუ წინადადება, რომელიც ტენდერის მონაწილემ წარმოადგინა, იქნება არასწორი ან არასრული, მოხდება ამ მონაწილის დისკვალიფიკაცია.
 • წინადადების განხილვის დროს კომისია უფლებას იტოვებს მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია აუცილებლობის შემთხვევაში. კონკურსის მონაწილის მიერ დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში , მოხდება მისი დისკვალიფიკაცია.
 • კომპანია არ აგებს პასუხს ხარჯებზე, რომლებიც გაწეულ იქნა ვაჭრობის პროცესში მონაწილის მიერ, იმიდა მიუხედავად გაფორმდება თუ არა ამ მონაწილესთან ხელშეკრულება.
 • კომპანია არ არის ვალდებული გააკეთოს თავისი გადაწყვეტილების ახსნა-განმარტება მონაწილეებისათვის ტენდერის ჩაშლის ან საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე.
 • შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ არ იღებს ვალდებულებას, რომ დადებს ხელშეკრულებას ტენდერის რომელიმე მონაწილესთან.

საკონტაქტო პირი:
ევგენი ლიმანოვ
მობ: + 995 595 333 223

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები