ჩაბარების ვადა:

6 ივნისი 2022, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13274 - ფასთა გამოკითხვა სხვადასხვა მასალების, აღჭურვილობის და ტექნიკური მოწყობილობების შესყიდვასა და მიწოდებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი" აცხადებს ფასთა გამოკითხვას სხვადასხვა მასალების, აღჭურვილობის და ტექნიკური მოწყობილობების შესყიდვასა და მიწოდებაზე. 

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. 4.

დოკუმენტაციის ჩაბარების მეთოდი: დალუქულ კონვერტში, მისამართზე ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. 4.

პოტენციურმა მიმწოდებელმა/შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი (მისი არყოფნის შემთხვევაში უფროსის მოადგილე) კომერციული წინადადება, დადასტურებული ორგანიზაციის ბეჭედით (მისი არსებობის შემთხვევაში), რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას და დოკუმენტებს:

 • ფასთა გამოკითხვის მონაწილეობის განაცხადი
 • კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
  - პოტენციური მიმწოდებელის დასახელება
  - პოტენციური მიმწოდებელის ფაქტიური მისამართი
 • წარმოდგენილი საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების დასახელება, დახასიათება და მოცულობა
 • გადახდის ფორმა
 • ერთეულის და საერთო ფასს აშშ დოლარში ან ლარში დღგ-ის გარეშე, თუ დღგ-ის გადამხდელი  დღგ-ის ჩათვლით, ღირებულება უნდა შეიცავდეს ტექნიკური სპეციფიკაციით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯებს.
 • პოტენციური მიმწოდებელის მიერ ხელმოწერილი მისაწოდებელი  საქონლის / სამუშაოების / მომსახურების ტექნიკური დავალება
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (ასლი)
 • ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ
 • ცნობა დავალიანების შესახებ
 • ლიცენზიის ასლი (თუ შესყიდვის ან საქმიანობის, პირობები ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას)

ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და/ან რუსულ ენებზე. 

გამოცხადების თარიღი: 23.05.2022.
წინადადებების მიღების საბოლოო თარიღი: 06.06.2022 / 12:00 სთ.

ხელშეკრულების გაფორმება ხორციელდება შესყიდვების შედეგების ოქმში მითითებულ ვადებში, მაგრამ არა უგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა შესყიდვების ოქმის ხელმოწერიდან.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი"-ის შესყიდვებისა და კონტრაქტების განყოფილებას. 

პოტენციური მიმწოდებლის/შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი წინადადება წარმოადგენს თანხმობას განახორციელოს შემკვეთის მიერ ტექნიკურ სპეციფიკაციაში (ტექნიკური დავალება/ დანართი) მითითებული საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების  შესრულება. 

პოტენციური მიმწოდებელი/შემსრულებელი ვალდებულია წარადგინოს კომერციული წინადადება, საიტზე განთავსებული საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმართ მოთხოვნების შესაბამისად: www.batumioilterminal.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები