ჩაბარების ვადა:

5 აგვისტო 2022, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T14039 - ტენდერი შრომის უსაფრთხოების მომსახურებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ორი ნაბიჯი“ აცხადებს ტენდერს შრომის უსაფრთხოების მომსახურებაზე.

ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:

 • დამკვეთისათვის საჭირო ოდენობით შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტების გამოყოფას, რომლებსაც გავლილი აქვთ აკრედიტებულ ორგანიზაციაში პროგრამა, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით;
 • კომპანიის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა;
 • როსკების შეფასების დოკუმენტის წარმოება, შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონით დადგენილი სიხშირით კომპანიის თითოეული ობიექტისთვის;
 • შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელი კანონებისა და რეგლამენტების საფუძველზე, რეკომენდაციების მომზადებას და დამკვეთისათვის მიწოდებას;
 • უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვას;
 • გამოვლენილი რისკების კონტროლთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემას;
 • დამკვეთის დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლებას გეგმიური სწავლებებითა და ინსტრუქტაჟებით;
 • დამკვეთის ობიექტზე გამოვლენილი ხარვეზების დოკუმენტირებას, რეკომენდაციისა და ხარვეზის აღმოფხვრის ღონისძიებების მითითების შემცველი დოკუმენტის კომპანიისთვის გაგზავნას;
 • დამკვეთის დროულ ინფორმირებას შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელ კანონებსა და რეგლამენტებში შესული ცვლილებების შესახებ და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • კანონმდებლობით განსაზღვრული პერიოდულობით მიკროკლიმატის პარამეტრების, საწარმოო ხმაურისა და ვიბრაციის გაზომვითი სამუშაოების განხორციელებას;

დამატებითი ინფორმაცია:

 • კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ტენდერის დეტალური მოთხოვნები და ვადები იხილეთ დანარში N1-ში;
 • მომსახურების გასაწევი ობიექტების მისამართები იხილეთ დანართი N2-ში;
 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში პერიოდულად შეიძლება დამკვეთის მიერ მოხდეს ახალი ობიექტების გახსნა ან/და არსებული ობიექტების დახურვა, რის თაობაზეც დამკვეთი ელ. ფოსტით აცნობებს შემსრულებელს. ობიეტების დამატება/გაუქმება გავლენას არ იქონიებს შემსრულებლის მომსახურების ღირებულებაზე;
 • შერჩეულ კომპანიასთან გაფორმდება არა ერთჯერადი ხელშეკრულება;
 • ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, მომსახურების ღირებულება უნდა იყოს ფიქსირებული;
 • გადახდის პირობა: გათვალისწინებული საზღაური, დამკვეთის მიერ გადახდილ უნდა იქნას ინვოისის საფუძველზე, ყოველი მომდევნო თვის არაუგვიანეს 10 რიცხვისა
 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება: 2022 წლის 25 ივლისიდან 2022 წლის 5 აგვისტოს ჩათვლით;

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნოთ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: tenders@orinabiji.ge, ან გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის ქ. 39/41

აუცილებელი მოთხოვნა:

 • საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • ტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება : შესყიდვების დეპარტამენტი;
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.
 • სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ისანი, ნავთლუღის .39/41

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
ნინო ბუშელაშვილი
შესყიდვების მენეჯერი
ელ.ფოსტა: Nino.bushelashvili@orinabiji.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 79400000 ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები
 • 80600000 პროფესიული მომზადება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების სფეროში