ჩაბარების ვადა:

12 აგვისტო 2022, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T14184 - ტენდერი ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს სარემონტო სამუშაოებზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. შეთავაზებების წარდგენის განახლებული ვადაა 2022 წლის 12 აგვისტო, 18:00სთ.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ („შემსყიდველი“) პრეტენდენტებს სთავაზობს გამოცხადებულ ტენდერში: ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს სარემონტო სამუშაოებზე - მონაწილეობასა და წინადადების წარმოდგენას.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განემარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

ტენდერში გამარჯვებულ პირთან გაფორმდება 1 წლიანი მოქმედების ხელშეკრულება. ამასთან, შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს, როგორც სს „ევექსის ჰოსპიტლები“. 

შერჩევა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

 • პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2022 წლის 10 აგვისტოს 18:00 საათისა.
 • შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით. 
 • საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები. 
 • საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება. 

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში: 

 • ტენდერის გამოცხადება 3 აგვისტო 2022
 • სატენდერო წინადადებების მიღება 12 აგვისტო 2022
 • გამარჯვებული პრეტენდენტ/ებ/ის გამოვლენა და შეტყობინების გაგზავნა 17 აგვისტო 2022
 • ხელშეკრულების გაფორმება 24 აგვისტო 2022

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის  ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

ტენდერის შეჩერების / შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება პრეტენდენტ/ებ/ს შეეძლებათ სატენდერო განცხადების პორტალზე.

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან/შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება სატენდერო განცხადებების პორტალზე. 

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 12 აგვისტო, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: dmosidze@evex.ge aarkania@evex.ge

დამკვეთი იტოვებს უფლებას, მისი შეხედულებისამებრ, ერთი ან რამდენიმე პოზიცია სმეტიდან  თავად შეისყიდოს და მიაწოდოს შემსრულებელს. 

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

დოკუმენტაცია

სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტენდერი სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტენდერი
რეკონსტრუქცია რეკონსტრუქცია
ფოტომასალა N1 ფოტომასალა N1
ფოტომასალა N2 ფოტომასალა N2
ფოტომასალა N3 ფოტომასალა N3
ფოტომასალა N4 ფოტომასალა N4
ფოტომასალა N5 ფოტომასალა N5
დანართი 1 ბათუმის რეფერალური ჰოსპ დანართი 1 ბათუმის რეფერალური ჰოსპ
დანართი 2 - ინფორმაცია კომპანიის შესახებ დანართი 2 - ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
დანართი 3- ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე შეთანხმება დანართი 3- ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე შეთანხმება
დანართი 4 - აფიდატივი დანართი 4 - აფიდატივი
დანართი 6 - სტანდარტული ხელშეკრულ დანართი 6 - სტანდარტული ხელშეკრულ
ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია
ყველას ჩამოტვირთვა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  8 აგვისტო 2022 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა