ჩაბარების ვადა:

31 იანვარი 2023, 17:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T16031 - ტენდერი მაიკროსოფტის ლიცენზიების შესყიდვაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 31 იანვარი, 17:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მაიკროსოფტის ლიცენზიების შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტის  აღწერა (ტექნიკური დავალება), რაოდენობა/მოცულობა:

 • შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაცია და ზუსტი აღწერა იხილეთ დანართში N1 

განფასება:

 • ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს ჩათვლით ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

შესყიდვის ობიექტის  მიწოდების ფორმა და ვადა:

 • შესყიდვის ობიექტი წარმოადგენს არამატერიალურ საქონელს და მიწოდებულად ითვლება ლიცენზიების გააქტიურებისთანავე.
 • მიწოდება უნდა მოხდეს ერთიანად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის ვადაში. (განსხვავებულია პირობის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ პირობა დააფისქირეთ თქვენს შემოთავაზებაში)

ანგარიშსწორების პირობები:

 • ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით თითოეულ მიწოდებულ პარტიაზე, (ადგილობრივი კომპანიის მიერ უცხოური ვალუტის შემოთავაზების შემთხვევაში: გადახდის დღეს არსებული, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად), „საქონლის“ მიწოდებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

 • პრეტენდენტს უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის საქონლის მიწოდება/რეალიზაციის გამოცდილება.

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:

 • მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რომელიც გაცემული უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • ფასების ცხრილი; (დანართი N1);
 • მწარმოებლის მიერ პრეტენდენტზე გაცემული წარმომადგენლობის სერტიფიკატი ასეთის არსებობის შემთხვევაში. (MAF-ის ან სხვა სახის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ქონა ჩაითვლება უპირატესობად)
 • პრეტენდენტი კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ;
 • თანხმობა წინამდებარე სატენდერო პირობებზე, რომლის დასადასტურებლად წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელმოწერილი სატენდერო განაცხადი. (წინამდებარე დოკუმენტი)
 • რეკომენდაციები

შენიშვნა:

 • ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
 • პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

შემოთავაზება აუცილებლად უნდა აიტვირთოს ტენდერს.ჯი- ვებგვერდზე. დაუშვებელია შემოთავაზების ელ ფოსტაზე გამოგზავნა.

წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში; 

ფასების წარმოდგენა დასაშვებია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ან დოლარში (ანგარიშსწორების დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ანგარიშსწორების პირობით). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამოციი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

„შემსყიდველი“უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

„შემსყიდველი“ გამარჯვებულ კომპანიას გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ტენდერის ყველა მონაწილს. „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული პრეტენდენტს მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

„შემსყიდველი“იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ „შემსყიდველი“არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. 

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებასშემსყიდველიმხრიდან.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 31 იანვარი, 17:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი/დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი: ქეთევან ჩხეიძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის N 10 
ელ. ფოსტა: kchkheidze@gwp.ge
ტელ.: +(995 322) 931111 (1114); მობ:  595 25 74 58

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის N 10 
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145)

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
 • 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები
 • 48900000 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები