ჩაბარების ვადა:

29 მარტი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16617 - ტენდერი შამოტის ფხვნილი, თიხამიწოვანი ცემენტი და დიატომიტის აგურის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსსაქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციააცხადებს ტენდერს შემდეგ მასალაზე: შამოტის ფხვნილი, თიხამიწოვანი ცემენტი და დიატომიტის აგური #20/03-GIEC-Gardabani/CSS-23.

შესასყიდი მასალის აღწერა:

 • შამოტის ფხვნილი (დაფხვნილი აგური) – 8 ტონა
 • ცემენტი თიხამიწოვანი - 4 ტონა
 • დიატომიტის აგური - 1000 ცალი

შენიშვნა: პრეტენდენტს აქვს უფლება წარმოადგინოს წინადადება როგორც სამივე ასევე ცალკეულ პოზიციებზე.

მიწოდების მისამართიგარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N2

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ
 • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.
 • ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

აუცილებელი პირობები:

 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 29 მარტი, 17:00 სთ;
 • გთხოვთ წარმოადგინოთ შესასყიდი მასალების ფასების ცხრილი, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი N1).
 • შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, გაზაფხულის ქ. #18. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - შამოტის ფხვნილი, თიხამიწოვანი ცემენტი, დიატომიტის აგურიდა ნომერი - #20/03-GIEC-Gardabani/CSS-23, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: გიორგი გიორგობიანი; ტელ: 577 64 00 74
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;

ტენდერის კატეგორია:

 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები