ჩაბარების ვადა:

14 ივნისი 2023, 12:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T17643 - ტენდერი პოლიპროპილენის მასალების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი(GWP) ატარებს ელექტრონულ ტენდერს პოლიპროპილენის მასალების შესასყიდად. ელექტრონული ტენდერის მიზანია შეირჩეს ერთი ან რამოდენიმე მომწოდებელი, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქონლის მოწოდებას კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ელექტრონული ტენდერი ტარდება 1 (ერთი) ლოტად:

ლოტი N1: პოლიპროპილენის მასალები
ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი N3-ში მითითებული პოზიციების მიხედვით.

 • განფასების მიწოდების საბოლოო ვადაა - 2023 წლის 14 ივნისი, 12:00 საათი
 • განფასების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმით (თითო ეგზემპლარი)
 • განფასება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge

ხელშეკრულების ტიპი:

 • ხელშეკრულება იქნება სრულ, ფიქსირებულ თანხაზე.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობსარავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან. განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველამონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

ტექნიკური დოკუმენტაცია:

 • განფასების/შემოთავაზების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:
  - გაკოტრების პროცესში;
  - ლიკვიდაციის პროცესში;
  - საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამკონკურსით გათვალისწინებულ შესასყიდ საქონელთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონითგათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი განფასება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული მასალების მიწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდესხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ 1 თვეს.
 • პრეტენდენტს (მიმწოდებელი) უნდა გააჩნდეს ბოლო 5 წელიწადში მსგავსი საქონლის მიწოდების არანაკლებ 5 შემთხვევა.
 • ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად მიწოდებულისაქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის, საქართველოს კანონმდებლობითგათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისვადაში.
 • ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისიმიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე დაგადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებულიმონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერგადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღბული ნებისმიერი სახისინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუდადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ანგაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:

 • ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად მიწოდებულისაქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულიშესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ანგარიშსწორების სასურველი ვადაგანისაზღვრება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);
 • განფასება (უნდა შეივსოს წარმოდგენილი „დანართი 3“),, რომელიც უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტისღირებულებას, მოწოდების ვადას, ბრენდს, მწარმოებელ ქვეყანას, სერტიფიკატებს და გადახდის პირობას, ;
 • კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
 • განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილება;

ხელშეკრულების გაფორმება

 • გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციითგანსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 14 ვნისი, 12:00 საათი.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: დავით ყანჩელი
მის.: ქ.თბილისი მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: dkancheli@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1451); 555 24 20 90

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ.თბილისი მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145);

ტენდერის კატეგორია:

 • 19500000 რეზინისა და პლასტმასის მასალები
 • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

დოკუმენტაცია

ყველას ჩამოტვირთვა

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  9 ივნისი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა