ჩაბარების ვადა:

25 სექტემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T18710 - ტენდერი ჟინვალის ჰესის გამყვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებასა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 25 სექტემბერი, 17:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი (GWP, საიდენტიფიკაციო კოდი: 203826002) იწვევს მონაწილეობის მისაღებად (ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების წარსადგენად) კვალიფიციურ პრეტენდენტებს, შემდეგი სამუშაოს შესრულებისათვის: ჟინვალის ჰესის გამყვანი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება და ტექნიკური ზედამხედველობა (#3 პარაგრაფში მითითებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად).

ინსტრუქცია:

 • პრეტენდენტმა წერილობითი უნდა მიმართოს დამკვეთს ტექნიკური დავალების დანართ # 1-ს მიწოდებასთან დაკავშირებით. წერილობით მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი გაუთქმელობის შეთანხმება, რომლის მიწოდებას დამკვეთი განახორციელებს,  მოთხოვნის შემთხვევაში;
 • სატენდერო წინადადებების (ტექნიკური და ფინანსური შეთავაზების) წარდგენა უნდა განხორციელდეს წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული ინსტრუქციების დაცვით;
 • წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2023 წლის 25 სექტემბერი, 17:00 საათი;
 • ფინანსური შეთავაზების და განფასების მომსაზებისას გამოსაყენებილი ვალუტა არის ლარი. შეთავაზების ჯამური ფასი უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს გადასახადების ჩათვლით (მათ შორის დღგ-ს);
 • სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა უნდა შეადგენდეს 60 კალენდარულ დღეს, წინადადებების მიღების ბოლო ვადიდან;
 • დამკვეთი უფლებამოსილია დააწესოს და განსაზღვროს ტენდერის ვადები, შეცვალოს სატენდერო პირობები, მოახდინოს პრეტენდენტების ინფორმირება დროულად, ან/და შეწყვიტოს სატენდერო პროცედურა, გამოქვეყნების შემდეგ, ნებისმიერ დროს;
 • დამკვეთის მიერ შექმნილი სატენდერო კომისია მოახდენს წინამდებარე ტენდერის გამარჯვებულის გამოვლენას, ამავე დოკუმენტში განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასება განხორციელდება, როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური შეთავაზებების განხილვის საფუძველზე;
 • დამკვეთი უფლებამოსილია შეარჩიოს კონტრაქტორი გამოცდილების, სამუშაოების შესრულების ვადისა და სხვა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ამავდროულად არ არის ვალდებული შეარჩიოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე შეთავაზება;
 • დამკვეთი არ არის ვალდებული პრეტენდენტებს მიაწოდოს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების ან/და შეფასების პროცესის შესახებ ინფორმაცია;  
 • დამკვეთი უფლებამოსილია მოახდინოს ნებისმიერი ინფორმაციის, რომელიც მიღებულ იქნა პრეტენდენტისგან, გადამოწმება და ასევე მიიღოს პრეტენდენტისა და მისი საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია; არასწორი, ფალსიფიცირებული ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია;
 • დასუზტებების მოთხოვნა და შეკითხვები წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობით ფორმატში, და ამ მიზნებისათვისათვის გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • მიუღებელია ნებისმიერი ზეპირი მოთხოვნა;
 • დამკვეთი არ აგებს პასუხს იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მიღებულ იქნა სხვა წყაროებიდან;
 • სატენდერო პროცედურაში მონაწილეობის მიღებისათვის, პრეტენდენტი უნდა იყოს დარეგიტრირებული tenders.ge  საიტზე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია განთავსებულია tenders.ge, დანართის სახით;
 • იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი პრეტენდენტი არ გამოცხადდება, ჟინვალჰესის გვირაბის დათვალიერებისათვის დაორგანიზებულ ვიზიტზე, რომელიც დაგეგმილია 2023 წლის 4-8 სექტემბრის კვირაში. დამკვეთი უფლებამოსილია შეააჩეროს და გააუქმოს სატენდერო პროცედურა ან/და არ განიხილოს ისეთი პრეტენდენტის შეთავაზება, რომელსაც არ მოუხდენია გვირაბის ფიზიკური დათვალიერება. ზუსტი თარიღი განისაზრვრება პრეტენდენტების მიერ შესაბამისი მოთხოვნის ელ. ფოსტაზე (nkoberidze@gwp.ge)  წარდგენის შემდეგ. ინფორმაცია თარიღთან დაკავშირებით გაზიარდება ყველა პრეტენდენტთან ვინც გამოთქვამს ვიზიტთან დაკავშირებით სურვილს (მოთხოვნას) ელ. ფოსტის მეშვეობით.

ტექნიკური დავალება:

 • ჟინვალჰესის და მისი გამყვანი გვირაბის ძირითადი პარამეტრები და აღწერა მოცემულია ჟინვალჰესის გამყვანი გვირაბის ინსპექტირების 2021 წლის ანგარიშში და ასევე 2022 წლის კვლევებში, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს გადაეცემა გაუთქმელობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. აღნიშნული დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ, დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ ადგილზე მოახდინონ გვირაბის დათვალიერება 2023 წლის 4-8 სექტემბრის კვირაში.
 • მონაწილის მიერ გვირაბის დათვალიერება-ინსპექტირება, დაგეგმილია 2023 წლის 4-8 სექტემბრის კვირაში, 10 დან 17 საათამდე.

დათვალიერების მიზანი:

 • დაზუსტდეს ანგარიშში მოყვანილი დაზიანების ტიპები, უბნების ლოკაციები და მოცულობები.
 • სარეაბილიტაციო სამუშაოების პრიორიტეტების დაზუსტება.
 • სამუშაოების მოცულობების დადგენა, დამკვეთის ბიუჯეტის სამუშაოების შესრულების ხანგრძლივობის მიხედვით.
 • სამუშაოების საბიუჯეტო ხარჯთაღრიცხვის შედგენა საქართველოში მოქმედი სტანდარტების მიხედვით.
 • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.
 • პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში, საავტორო ტექნიკური ზედამხედველობა (მეთოდოლოგია, ტექნოლოგიები, ხარისხი), საჭიროების შემთხვევაში. პრიორიტეტების (სამუშაოების) შეცვლის ან დამატებითი გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების შესახებ ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღება დამკვეთთან შეთანხმებით.
 • შესრულებული სამუშაოების შეფასება, სრული აღწერით, შესაბამისი საშემსრულებლო ნახაზების მომზადებით. სხვა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.
 • პრედენტენტ კომპანიას უნდა გააჩნდეს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა პროექტის მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში, მათ შორის, სამუშაოების განხორციელების ეტაპისთვის, არანაკლებ (2 მილიონი ლარის) ოდენობით.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • დამკვეთი მიაწოდებს წინამდებარე ტექნიკური დავალების დანართ #1 (ინსპექტირების ანგარიში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი მოახდენს ხელმოწერილი გაუთქმელობის შეთანხმების წარდგენას. აღნიშნული შეთანამხება გაეგზავნება ყველა დაინტერესებულ პრეტენდენტს, მოთხოვნის შემთხვევაში. სხვა დამატებითი ინფორმაცია, მოცემულია წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციაში.

სატენდერო წინადადების ფორმატი და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები

წინადადების წარდგენის მომენტისათვის, პრეტენდენტმა უნდა დაადასტუროს რომ არ იმყოფება:

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

რომელიმე ზევით მითითებულის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, პრეტენდენტი გაეთიშევა შერჩევის პროცეს.

ტექნიკური და ფინანსური შეთავაზების წარდგენა უნდა მოხდეს ქვემოთ მოცემული სტრუქტურისა და ინსტრუქციების შესაბამისად, ასევე გასათვალისწინებელია რომ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს წინამდებარე ტენდერის შეფასების კრიტერიუმებს

1. კომპანიის მოკლე მიმოხილვა (რეზუიმე)

2. კვალიფიკაცია და გამოცდილება:

 • პრეტენდენტის ზოგადი ინფორმაცია- უნდა მოიცავდეს როგორც კომპანიის ისტორიას, ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაციას, ასევე თანამშრომელთა რაოდენობას და შესრულებული სამუშაოების შესახებ შეჯამებას.
 • მსგავსი საპროექტო გამოცდილება (გვირაბების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება) - მინიმუმ სამი პროექტის აღწერილობა, რომელიც მოიცავს შესრულებული სამუშაო ლოკაციას, დამკვეთს და მიმდინარე პროექტთან შესაბამისობას/რელევანტურობას. დამკვეთს აქვს უფლება მოითხოვოს, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების კონტრაქტის ასლების,მიღება-ჩაბარებების აქტების და სხვა მსგავსი დოკუმენტაციის წარდგენა.
 • რეკომენდაციები – მინუმუმ სამი რეკომენდაცია, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს კომპანიის სახელწოდების, საკონტაქტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი.
 • ქვეკოტრაქტორების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს კომპანიის სახელწოდებას, მისათვის განსაზღვრული სამუშაოების ჩამონათვალს და კვალიფიკაციის აღწერას

3. ტექნიკური შეთავაზება: აღნიშნულ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს შესასრულებელი სამუშაოს დეტალური აღწერა (მეთოდოლოგია), შესრულების ვადა, წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი, გამონაკლისები, პირობები და დაშვებები.

 4. პროექტის მართვა და კომუნიკაცია - აღნიშნულ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოს შემსრულებლის შესახებ ინფორმაცია (ჩართულ პირთა რაოდენობა, მათ შორის სამუშაოსა და პასუხისმგებლობის გადანაწილება, საკომუნიკაციო სტრუქტურა და ჩართულ პირთა რეზიუმეები (მოთხოვნის შემთხვევაში)).

პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს თითოეული შემოთავაზებული პირის ექსპერტიზის სფერო და ასევე მიუთითოს, რომელ პირს ექნება მთავარი პასუხისმგებლობა პროექტის სხვადასხვა ამოცანების შესრულებაზე. ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს მნიშვნელოვანი და შესაბამისი გამოცდილება იმ სფეროში, რომლისთვისაც მათ შესთავაზებენ მომსახურების გაწევას. ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია, რომ აღნიშნული პირები ადგილობრივად იქნებიან ხელმისაწვდომები, სამუშაოს შესრულებისთვის განკუთვნილი ვადის განმავლობაში.

5. სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი – სამუშაო დღეები რაოდენობა, რომელიც საჭიროა შესასყიდი მომსახურების შესრულებისათვის (როგორც ადგილზე, ასევე ოფისში). გასათვალისწინებელია რომ სამუშაოს შესრულების ვადა წარმოადგენს შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმს.

6. ფინანსური შეთავაზება - აღნიშნულ ნაწილში მითითებული უნდა იყოს, როგორც სამუშაოს შესრულების ჯამური თანხა, ასევე კონკრეტული ტარიფების შესახებ ინფორმაცია. დამატებით, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გადახდის გრაფიკი და პირობები.  

7. სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოდგინოს განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შემდეგ.

8. თანხმობა წინამდებარე სატენდერო პირობებზე, რომლის დასადასტურებლად წარმოდგენილუნდა იქნას ხელმოწერილი სატენდერო განაცხადი.

9. პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია დადასტურებული უნდა იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

10. გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელი უნდა მოაწეროს კონტრაქტორის მართვის გეგმაზე.

შენიშვნა: ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტი წარმოადგენს საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს.

გადახდის პიროებები:

ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომსახურების გაწევიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტიის წარდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია 20-25% ავანსის გაცემა.

ხელშეკრულების გაფორმება:

შეთავაზებების განხილვის შემდეგ დამკვეთი გაუგზავნის ხელშეკრულების სამუშაო ვერსიას, მის მიერ შერჩეულ პრეტენდენტს. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტთა ვერ მოხეხრდა შეთანხმების მიღწევა სახელშეკრულებო პირობებთან დაკავშირებით, დამკვეთი უფლებამოსილია გააგრძელოს მოლაპარაკება, შემდეგ პრეტენდეტთან, რომლის წინადადებაც ჩაითვლება მისაღებად.

უსაფრთხოების წესები:

სატენდერო წინადადების ფარგლებში, პრეტენდენტმა უნდა დაასტუროს, რომ ის, მის მიერ შემოთავაზებული შრომითი ძალა, ასევე ქვე-კონტრაქტორები მზად არიან შეასრულონ დამკვეთის, ასევე საქართველოში არსებული/მოქმედი  უსაფრთხოების წესები და მოთხოვნები. პრეტენდენტი, რომელსაც გაუფორმდება ხელშეკრულება ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი თანამშრომლები და მოახდინოს ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების შესაბამისი სტანდარტებისა და ნორმების დაცვა, დამკვეთის „საიტზე“ სამუშაოს შესრულების პროცესში.

კონფიდენციალურობა:

 • წინამდებარე ტენდერის ყველა დოკუმენტი, სპეციფიკაცია, გეგმა, ნახაზი და დანართი არის დამკვეთის საკუთრება. პრეტენდენტებს არ აქვთ უფლება გადასცენ/გაავრცელონ/გაავრცელონ ისინი მესამე მხარეს ან გამოიყენონ ისინი რაიმე მიზნით, გარდა ამ წინადადების მომზადებისა.
 • დამკვეთის მიერ გაცემული ყველა დოკუმენტი და პრეტენდენტებისთვის მიცემული ინფორმაცია განიხილება, როგორც კონფიდენციალური და ამ კონფიდენციალურობაზე პასუხისმგებელნი არიან როგორც დამკვეთი, ასევე პრეტენდენტები.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 25 სექტემბერი, 17:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;    

საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო პირი: ნინო კობერიძე
მის.: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა, №10 
ელ. ფოსტა: nkoberidze@gwp.ge
ტელ.: 555 68 93 98

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა, №10 
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1141); 599 50 50 67

ტენდერის კატეგორია:

 • 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  21 აგვისტო 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
Easy Procurement