ჩაბარების ვადა:

28 სექტემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19063 - ტენდერი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე შენობა-ნაგებობის საინჟინრო პროექტის მომზადებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ყაზბეგის 47“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე მდებარე შენობა-ნაგებობის საინჟინრო პროექტის მომზადებაზე. #18/09-Kazbegi47-23

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

  • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
  • შესასრულებელი სამუშაოების ფასების ცხრილის შევსებული ფორმა; (დანართი N1)
  • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ:
  • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

მისამართი:

  • ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N47

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

  • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
  • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;
  • კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება ანალოგიურ სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი);

აუცილებელი პირობები:

შესასრულებელ სამუშაოებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ შენობა-ნაგებობის გეგმა და ფოტომასალა, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი N2).

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, გაზაფხულის ქ. #18. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N47-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საინჟინრო პროექტის მომზადება“ და ნომერი - #18/09-Kazbegi47-23, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: გიორგი გიორგობიანი; ტელ: 577 64 00 74

ტექნიკურ საკითხებზე კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენ კოლეგას, ბატონ შალვა მჭედლიძეს, ტელ: 577 59 59 38

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 28 სექტემბერი, 17:00 სთ;

შეთავაზების ვალუტა: ლარი

ტენდერის კატეგორია:

  • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები