ჩაბარების ვადა:

7 ნოემბერი 2023, 23:59

სტატუსი:

დასრულებული

T19491 - Tender of Procurement Didactic consultant for the Knowledge Management and Training Platform (KMTP)

ტენდერის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში.

დაგეგმილი გვაქვს, შევისყიდოთ შემდეგი მომსახურება საქართველოში რეგისტრირებული კერძო პირისგან:  Didactic consultant for the Knowledge Management and Training Platform (KMTP).

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ტექნიკური დავალება. (დანართი 1).

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე : ge_quotation@giz.de შეთავაზების მიღების ბოლო ვადა გახლავთ 07.11.2023 23:59 საათი.

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე. დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება!

შემოთავაზებები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში (ეროვნული ვალუტა), სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება.

მითითებული ფასი უნდა მოიცავდეს საშემოსავლო გადასახადს, ასევე დასაქმებულის წილ საპენსიოშენატანს იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი ჩართულია დაგროვებით საპენსიო სისტემაში. ეს

ინფორმაცია თვალნათლივ უნდა იკითხებოდეს შემოთავაზებაში.

გთხოვთ შემოთავზების ელექტრონულად გამოგზავნისას დაიცვათ შემდეგი მითითებები:

 • შემოთავაზებები წარმოდგენილი უნდა იყოს PDF-ფორმატში.
 • ფინანსური და ტექნიკური შეთავაზება უნდა იყოს წარმოდგენილიორცალკეულ PDF ფაილებში. ფაილები უნდა დასახელდეს შემდეგნაირად: Technical offer; 2. Financialoffer
 • მეილის სათაურში (Subject) მითითებული უნდა იყოს შემდეგი ტენდერის ნომერი: 83451651 წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება თქვენი შემოთავაზების იდენტიფიცირება.
 • GIZ -საქართველოს სხვა ელ.ფოსტაზე შემოსულ შემოთავაზებებს მიენიჭებათ დისკვალიფიკაცია.
 • ელ.ფოსტის ზომა შემოიფარგლება 20 მბ-ით. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავაზება აღემატება მონაცემთა მაქსიმალურ ზომას, შეთავაზების დოკუმენტები უნდა გაიგზავნოს შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით: https://filetransfer.giz.de/Start?2  GIZ აღიარებს მხოლოდ ფაილების გადაცემის ამ კონკრეტულ პლათფორმას დიდი დოკუმენტების წარდგენისთვის.
 • GIZ არ არის პასუხისმგებელი, თუ ელექტრონული ფოსტის მიწოდება მითითებულ მისამართზე ვერ მოხერხდა GIZ-ის ან განმცხადებლის მხრიდან ტექნიკური პრობლემების გამო.

შეთავაზებაში უნდა იყოს მითითებული შემდეგი ინფორმაცია:

 • სახელი, გვარი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი,ტელეფონი, ელ.ფოსტა)
 • პროექტის ნომერი: 2275.4-001.00
 • ტენდერის ნომერი: 83451651
 • მიმღები: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლობა, თბილისი, რუსთაველის გამზირი, N42/ ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა, N31ა

გთხოვთ, შემოთავაზებაზე დასვათ ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერა.

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, კითხვა/პასუხის მოდულის გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული. შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 14.11.2023-თვის.

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კანდიდატთან.

შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა:

 • შემოსული შემოთავაზებების შეფასება მოხდება როგორც ფასების, ასევე შინაარსის მიხედვით.
 • შინაარსობრივი შეფასების შემდეგ გაიხსნება და განიხილება წარმომდგენი პრეტენდენტების საფასო შემოთავაზებები. საფასო შეთავაზება მკაფიოდ და დეტალურად უნდა აღწერდეს ყველა სახის ძირითად ხარჯს, რომელიც ამ ტექნიკური დავალების მიხედვით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისთვის უნდა იქნას გაწეული.
 • საბოლოო შეფასებაში შინაარსობრივი/საგნობრივი შეფასება შევა 70%-ით და ფასი/ღირებულება 30% -ით.
 • მიღებული შედეგების მიხედვით პრეტენდენტებს პროგრამულად მიენიჭებათ რიგობრივი ნომერი. საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე პირთან დაიწყება მოლაპარაკებები ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. თუ მოლაპარაკებები არ დამთავრდა წარმატებით, მაშინ მოლაპარაკებებიგანახლდება რიგით მეორე კანდიდატთან.

შემოთავაზებების შინაარსობრივი/საგნობრივი შეფასების სქემა:

 • შემოთავაზების შინაარსობრივი ნაწილი უნდა პასუხობდეს თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ ინფორმაციას. ტექნიკური შეთავაზება არ უნდა შეიცავდეს რაიმე ინფორმაციას ფასის შესახებ.
 • არასაფასო შეფასების კრიტერიუმები თავის მხრივ დაიყოფა წინასწარ განსაზღვრული შეწონვის კოეფიციენტების მიხედვით. იხილეთ თანდართული ფაილი (დანართი 2).
 • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები
 • გთხოვთ გაეცნოთ ხელშეკრულების ზოგად პირობებს (დანართი 3), რომელიც შემდგომშიგამარჯვებულ კანდიდატთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს.

 დანართი:

 • ტექნიკური დავალება
 • შემოთავაზებების შინაარსობრივი შეფასების სქემა
 • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები
 • საფასო შემოთავაზების შაბლონი

ტენდერის კატეგორია:

 • 79400000 ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები
 • 73200000 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები