ჩაბარების ვადა:

22 ნოემბერი 2023, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T19841 - ტენდერი საინკასაციო ჩანთების და ქისების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს საინკასაციო ჩანთების და ქისების შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტი:

პროდუქტი რაოდენობა
საინკასაციო ჩანთა - სიგრძე 75 სმ, სიგანე 47 სმ. (წარწერით DDG) 840
საინკასაციო ქისა - სიგრძე 35 სმ, სიგანე 28 სმ. 18000


გადაწყვეტილების მიღებამდე სავალდებულოა პროდუქტის სატესტოდ მოწოდება.

მახასიათებელი:

 • მატერია ცვეთაგამძლე მაღალი ხარისხის (ბრეზენტი)
 • საინკასაციო ჩანთა - ხელჩანთის ტიპის
 • საინკასაციო ქისა - შესაკრავი თასმით

მოწოდების პირობა:

 • მოწოდება 12 ეტაპად 2024 წლის 31 დეკემბრამდე.
 • მოწოდების მისამართი - ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ. # 2-4-6-8-10
 • ყოველი ეტაპი თვის 5 რიცხვამდე.

ყოველ ეტაპზე მოსაწოდებელი რაოდენობა:

 • საინკასაციო ჩანთა - სიგრძე 75 სმ. სიგანე 47 სმ. (წარწერით DDG) – 70 ცალი
 • საინკასაციო ქისა - სიგრძე 35 სმ. სიგანე 28 სმ. – 1500 ცალი

ანაზღაურება:

ანაზღაურება განხორციელდება თთოეული ეტაპის მოწოდებიდან 5 დღის ვადაში.

სატენდერო პირობები:
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი
 • ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი.

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება და ხარისხი;

განფასებაში შეცდომის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს;

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასს;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია ავანსად გასაცემი თანხის ოდენობით, ასევე შემოსავლების სამსახურიდან გაცემული შედარების აქტი, რომელშიც არ უნდა ისახებოდეს დავალიანება.

მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია.

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 22 ნოემბერი, 15:00 საათი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლელა ტყეშელაშვილი
+995 599 27 87 97
ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18900000 საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
 • 39500000 ქსოვილის ნივთები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  15 ნოემბერი 2023 დრო 14:10
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა