ჩაბარების ვადა:

12 დეკემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20063 - ტენდერი Atlassian-ის Jira (Data Center) პლაგინების შესყიდვასა და Jira Service Management (Formerly Service Desc) (Data Center) იუზერების რაოდენობის გაზრდაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს ლიბერთი ბანკი აცხადებს ტენდერს  Atlassian-ის Jira (Data Center) პლაგინების შესყიდვასა და Jira Service Management (Formerly Service Desc) (Data Center) იუზერების რაოდენობის გაზრდაზე.

1. შესყიდვის ობიექტი:

Atlassian-ის Jira (Data Center) პლაგინების შეძენა და Jira Service Management(Formerly Service Desc) (Data Center) იუზერების რაოდენობის გაზრდა 500-დან 750-მდე, შესაბამისი პლაგინების იუზერების გაზრდაასევე 500-დან 750-მდე  ფასების ცხრილის (დანართი #1) შესაბამისად.

2. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:

 • კომპანიის მიმოხილვა:
 • საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია, რეკომენდაციები;
 • განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 (ორი) წელიწადია დაფუძნებული;
 • ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
 • კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის (დანართი #1) მიხედვით;
 • ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;
 • ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • რეკვიზიტები;
 • საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები.

შენიშვნა: განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #74, სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისი, ტექნიკური მეილი: licensing@libertybank.ge

4. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები:

 • ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არდაექვემდებარება ანაზღაურებას;
 • ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება გამყიდველის მიერ ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის  შესახებ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. ზოგადი პირობები:

 • პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);
 • სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის  (დანართი #2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას. 

6. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის:

 • შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 12 დეკემბერი, 17:00 საათი;
 • პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge.
  ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების  მიღების დადასტურება. სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლიასატენდერო კომისიის აპარატში:შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge; მობ: 595 901 200.

ტენდერის კატეგორია:

 • 48900000 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები
 • 48600000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები