ჩაბარების ვადა:

26 იანვარი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20576 - ტენდერი თანამშრომლებისთვის კვების სერვისების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსბათუმის ნავთობტერმინალი“  აცხადებს ტენდერს შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ თანამშრომლებისთვის კვების სერვისების (სადილი,ვახშამი და რძის) შესაძენად.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. 4.

სატენდერო დოკუმენტაციის ჩაბარების მეთოდი: დალუქულ კონვერტში, მისამართზე ქ. ბათუმი,  მაიაკოვსკის ქ. 4.

პოტენციურმა მიმწოდებელმა/შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი (მისი არყოფნის შემთხვევაში უფროსის მოადგილე) სატენდერო წინადადება, დადასტურებული ორგანიზაციის ბეჭედით (მისი არსებობის შემთხვევაში), რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას დადოკუმენტებს:

 • ტენდერში მონაწილეობის განაცხადი
 • კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
  ა) პოტენციური მიმწოდებელის დასახელება
  ბ) პოტენციური მიმწოდებელის ფაქტიური მისამართი
  გ) წარმოდგენილი საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების დასახელება, დახასიათება და მოცულობა
  დ) გადახდის ფორმა
  ე) ერთეულის და საერთო ფასს აშშ დოლარში, ევროში ან ლარში დღგ-ის გარეშე, თუ დღგ-ის გადამხდელი დღგ-ის ჩათვლით, ღირებულება უნდა შეიცავდეს ტექნიკური სპეციფიკაციით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯებს.
 • პოტენციური მიმწოდებელის მიერ ხელმოწერილი მისაწოდებელი საქონლის / სამუშაოების / მომსახურების ტექნიკური დავალება.
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (ასლი) განახლებული არანაკლებ 10 დღისა.
 • ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ.
 • ცნობა დავალიანების არქონის შესახებ განახლებული არანაკლებ 30 დღისა.
 • ლიცენზიის ასლი (თუ შესყიდვის ან საქმიანობის, პირობები ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას)

ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და/ან რუსულ ენებზე.

გამოცხადების თარიღი: 22.01.2024 წ
წინადადებების მიღების საბოლოო თარიღი: 26.01.2024 წ. / 12:00 სთ

ხელშეკრულების გაფორმება ხორციელდება შესყიდვების შედეგების ოქმში მითითებულ ვადებში, მაგრამ არა უგვიანეს10 (ათი) კალენდარული დღისა შესყიდვების ოქმის ხელმოწერიდან.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი"-ის შესყიდვებისა და კონტრაქტებისგანყოფილებას.

პოტენციური მიმწოდებლის/შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი წინადადება წარმოადგენს თანხმობასგანახორციელოს შემკვეთის მიერ ტექნიკურ სპეციფიკაციაში (ტექნიკური დავალება/ დანართი) მითითებული საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების შესრულება.

პოტენციური მიმწოდებელი/შემსრულებელი ვალდებულია წარადგინოს კომერციული წინადადება, საიტზე განთავსებულისაკონკურსო დოკუმენტაციის მიმართ მოთხოვნების შესაბამისად: www.batumioilterminal.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი
 • 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები
 • 55500000 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება