ჩაბარების ვადა:

10 მარტი 2024, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20964 - ტენდერი პერსონალისთვის სპეციალური ტანსაცმლის შეკვეთაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება: დაემატა დოკუმენტი - ,,ტექ. პირობების დანართები".

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს პერსონალისთვის სპეციალური ტანსაცმლის შეკვეთა ლუკოილ ჯგუფის ორგანიზაციების ბენზინგასამართი სადგურების პერსონალის ბრენდირებული და სპეციალური ტანსაცმლის კატალოგის მიხედვით.

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო, N11, შპს „ლუკოილ-ჯორჯიას“ სათაო ოფისი; 

ტენდერის პირობები:

 1. საერთო დებულებები :

 • სამუშაოები უნდა განხორციელდეს კომპანიის მიერ, რომელსაც შეუძლია შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ მიერ შესაძენ სრულ პროდუქციაზე წვდომა, ხარისხიანი პროდუქციის შეთავაზება.
 • შპს ’’ლუკოილ-ჯორჯიას’’ პირობები ტენდერში მონაწილე კომპანიებისთვის:
  - გადახდის ვადა (კონსიგნაცია) 30 სამუშაო დღე;

2. სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

კომპანიის (პრეტედენტის) შესახებ ინფორმაციას:

 • აუცილებელი პირობა - მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს კომპანია- რეზიდენტი;
 • კომპანიის სრული დასახელება;
 • იურიდიული მისამართი;
 • ფაქტიური მისამართი;
 • ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა;
 • საკონტაქტო პირი;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • კომპანიის ხელმძღვანელ(ებ)ის მონაცემები;
 • მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილების შესახებ მონაცემები;
 • სერტიფიკატი ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეს აქვს უფლება გასწიოს მსგავსი ტიპის მომსახურება.
 • კომერციული წინადადების ღირებულება მოცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში.

საკვალიფიკაციო დოკუმენტები ტენდერში მონაწილეობისთვის წარსადგენად:

 • პრეტედენტის ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • შესაბამისი ორგანოების შეტყობინება ლიკვიდაცია-რეორგანიზაციის პროცესის არ არსებობის შესახებ;
 • საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვების არ არსებობის შესახებ ცნობა;
 • მსგავსი მომსახურებების შესახებ გამოცდილება;
 • ტენდერის მონაწილის ინსტრუქცია - ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი;

სატენდერო წინადადება:

ტენდერში მონაწილის კომერციული შეთავაზება, პროდუქციის ფასი პროდუქციის ტრანსპორტირებასთან ერთად უნდა წარმოადგენდეს, დღგ-ს ჩათვლით, ეროვნულ ვალუტაში.

3. სატენდერო პროცედურებები:

ტენდერი ჩატარდება ღია ფორმით.

 • სრული დოკუმენტაცია გამოგეგზავნებათ ტენდერში მონაწილეობის შესახებ მიღებული განაცხადისა და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დოკუმნტაციის განხილვის შემდეგ.
 • ტენდერში მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 10 მარტი 18:00 საათი, ზემოთ მითითებულ მისამართზე. განაცხადთან ერთად აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული საკვალიფიკაციო კითხვარი.
 • სატენდერო წინადადებებისა და სპეციალური ტანსაცმლის შესაბამისი ნიმუშების მიღების/წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 20 მარტი 18:00 საათი, ზემოთ მითითებულ მისამართზე.
 • ტენდერის პირველი ეტაპი (წარმოდგენილი ტექნიკური მასალის შეფასება) გაიმართება 2024 წლის 22 მარტს 12:00 საათზე.
 • ტენდერის მეორე ეტაპი (კომერციული ნაწილი - ვაჭრობა) გაიმართება 2024 წლის 22 მარტს 15:00 საათზე, ზემოთ მითითებულ მისამართზე. სატენდერო წინადადებების კონვერტების გახსნის პროცესში რეგისტრირებული აპლიკანტების წარმომადგენლების მონაწილეობა სავალდებულოა.
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორებები განხორციელდება კონტრაქტორის ანგარიშზე საბანკო გადარიცხვით.
 • სატენდერო წინადადებები ძალაში უნდა იყოს ტენდერის მეორე ეტაპის ჩატარების თარიღიდან არანაკლებ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • სატენდერო წინადადებები წარმოადგინეთ ქართულ ან რუსულ ენებზე.
 • ტენდერში გამარჯვებულმა საქონელი, დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, უნდა მიაწოდოს მისამართზე: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო, N11, შპს „ლუკოილ-ჯორჯიას“ სათაო ოფისი.
 • ფორმა - "განაცხადი ტენდერში მონაწილეობისთვის", ასევე სხვა ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ მოწვევაში მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

განსაკუთრებული პირობები:

 • ხელშეკრულება გაფორმდება ტენდერის იმ მონაწილესთან, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს სატენდერო კომისიის მოთხოვნებს.
 • გამარჯვებულთან ხელშეკრულება გაფორმდება არაუგვიანეს 20 კალენდარულ დღისა ღია ვაჭრობის დასრულებიდან და საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებიდან.
 • თუ წინადადება, რომელიც ტენდერის მონაწილემ წარმოადგინა, იქნება არასწორი ან არასრული, მოხდება ამ მონაწილის დისკვალიფიკაცია.
 • წინადადების განხილვის დროს კომისია უფლებას იტოვებს მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია აუცილებლობის შემთხვევაში. კონკურსის მონაწილის მიერ დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში , მოხდება მისი დისკვალიფიკაცია.
 • კომპანია არ აგებს პასუხს ხარჯებზე, რომლებიც გაწეულ იქნა ვაჭრობის პროცესში მონაწილის მიერ, იმისდა მიუხედავად გაფორმდება თუ არა ამ მონაწილესთან ხელშეკრულება.
 • კომპანია არ არის ვალდებული გააკეთოს თავისი გადაწყვეტილების ახსნა-განმარტება მონაწილეებისათვის ტენდერის ჩაშლის ან საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე.

სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 10.03.2024 18:00 საათი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

infogeorgia@eu.lukoil.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18300000 ტანსაცმელი
 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება