ჩაბარების ვადა:

22 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21783 - ტენდერი საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება, განახლდა დანართი 1.

ტენდერის აღწერილობა:

როგორც სს ვიანისა და მასში შემავალი კომპანიებისთვის (შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“, შპს „ვიან ლოჯისტიკა“ და შპს „დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი“), ასევე სს საქართველოს კლინიკები („შემსყიდველი“)  პრეტენდენტებს სთავაზობს გამოცხადებულ ტენდერში: „საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა“ - მონაწილეობასა და წინადადების წარმოდგენას.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განემარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

გამარჯვებულ პირთან 1-წლიანი ნასყიდობის ხელშეკრულებას გააფორმებს:

 • სს ვიანთან;
 • შპს დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტთან;
 • შპს კავკასიის მედიცინის ცენტრთან;
 • შპს ვიან ლოჯისტიკასთან;
 • სს საქართველოს კლინიკასთან;

შერჩევა  ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

 • პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2024 წლის 22 აპრილის 18:00 საათისა.
 • შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.
 • დამკვეთის მხრიდან, შერჩევითად მოხდება ნიმუშების წარდგენი მოთხოვნა პრეტენდენტებთან.
 • საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:

 • ტენდერის გამოცხადება: 10 აპრილი 2024
 • სატენდერო წინადადებების მიღება: 22 აპრილი 2024
 • გამარჯვებული პრეტენდენტ/ებ/ის გამოვლენა და შეტყობინების გაგზავნა: 6 მაისი 2024
 • ხელშეკრულების გაფორმება: 20 მაისი 2024

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ.

ტენდერის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება პრეტენდენტ/ებ/ს შეეძლებათ სატენდერო განცხადების პორტალზე.

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან/შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება სატენდერო განცხადებების პორტალზე.

ტენდერით შესასყიდი მომსახურების/საქონლის აღწერილობა/სპეციფიკაციები:

შესასყიდი საქონელი: საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა დანართი N1-ს შესაბამისად.

დანართი N1-ის შევსება უნდა მოხდეს შემდეგნაირად.

 • პირველი შიტის „VIAN”-ის შევსება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ ვიანის მხარე დაგაკონტრაქტებთ;
 • მეორე შიტის „GC”-ის შევსება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ საქართველოს კლინიკების მხარე დაგაკონტრაქტებთ;
 • მესამე შიტის „VIAN & GC”-ის შევსება უნდა მოხდეს შემდეგნაირად ჯამურ ღირებულებაზე ცალკე ვიანისთვის ფასი და ცალკე საქართველოს კლინიკებისთვის ფასი.

პროდუქციის მიწოდების ადგილი:

სს“ვიანი“-ს ქსელში შემავალი კომპანიები და სს „საქართველოს კლინიკები“. დეტალური მისამართებისთვის იხილეთ დანართი #5 - ექსელის ფაილად.

 დამატებითი ინფორმაცია:

 • გამარჯვებულ კომპანიასთან სს “ვიანი“ და მასში შემავალი კომპანიები ასევე სს „საქართველოს კლინიკები“გააფორმებს ხელშეკრულებას 1 (ერთი) წლის ვადით.
 • ანგარიშსწორება იწარმოებს ლარში (ეროვნულ ვალუტაში), შემდეგი კონსიგნაციის პირობით: მიმდინარე თვის ჭრილში მოწოდებული პროდუქციის საფასურის ანაზღაურება მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე.

შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

 • ტენდერში გამარჯვებული მომწოდებლის შერჩევა მოხდება შემსყიდველის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით.
 • სატენდერო წინადადების განხილვა მოხდება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში.

სატენდერო წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

 • მომსახურების ფასი
 • მოწოდების / მომსახურების ვადები
 • საგარანტიო პირობა / მომსახურება
 • კომპანიის გამოცდილება/ სანდოობა
 • საკვალიფიკაციო მონაცემების სრულყოფილება

სატენდერო წინადადება

(ა) სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას:

 • პრეტენდენტი იურიდიული პირის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;
 • ცნობა, რომ არ მიმდინარეობს პრეტენდენტის მიმართ რეორგანიზაცია-ლიკვიდაცია და/ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
 • ბოლო 1 (ერთი) დასრულებული ფინანსური წლის დადასტურებული ბრუნვა;
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი;
 • მინიმუმ ორი სარეკომენდაციო წერილი;
 • „ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ“, შევსებული დანართ #2-ში მითითებული სახით;
 • კონფიდენციალურობაზე შეთანხმების პრეტენდენტის მხრიდან ხელმოწერილი ვერსია (შეთანხმება თან ერთვის დანართი #3-ს სახით);
 • პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი აფიდავიტი - აფიდავიტი მოცემულია დანართი დანართი #4-ს სახით;
 • შევსებული და ხელმოწერილი განფასება/ფასთა ცხრილი (ლარში, დღგ-სა და ტრანსპორტირების ხარჯის ჩათვლით) - მოცემული და დადგენილი დანართი #1-ს სახით; ასევე ელექტრონული ფაილი ექსელის ფორმატში;
 • ინფორმაცია ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევაზე (დეტალები, აღწერილობა, გამოცდილება, სხვა არსებითი გარემოებები).

პრეტენდენტის მიერ მომზადებული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დოკუმენტაციის მომზადების თარიღი წინ არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო დოკუმენტების წარდგენის თარიღს 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.

პრეტენდენტი სატენდერო წინადადების წარმოდგენით ადასტურებს, რომ (ა) იგი გაეცნო დანართი #2-ის სახით წარმოდგენილ შესყიდვის ხელშეკრულების ნიმუშს, რომლის გაფორმებაც მოხდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან და თანახმაა აღნიშნული რედაქციის გაფორმებაზე და (ბ) მისთვის ცნობილია, რომ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ აქვს უფლება, გაზარდოს სახელშეკრულებო ფას/ებ/ი ან სხვაგვარად გააუარესოს შემსყიდველის მდგომარეობა.

 პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია

შემსყიდველი უფლებამოსილია მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია თუ:

 • პრეტენდენტი ირიცხება მოვალეთა რეესტრში;
 • პრეტენდენტის ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო ან სხგვაგვარი გირავნობა/იპოთეკა/შეზღუდვა;
 • მიმდინარეობს პრეტენდენტის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
 • სატენდერო განაცხადით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:
  - სრულად არ იქნება წარმოდგენილი;
  - არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს;
  - არ შეესაბამება სინამდვილეს;
  - ყალბია.
  - არსებობს სხვა ობიექტური გარმოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის პრეტენდენტის შემდგომ მონაწილეობას ტენდერში.

კონფიდენციალურობა:

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია შემსყიდველის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც შერჩევის პროცესის მსვლელობის, ასევე, მისი დასრულების შემდეგაც, მიუხედავად ტენდერის შედეგებისა.

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: evex_nonmedequipment@vian.health

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნასwww.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 22 აპრილი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

შესყიდვის პროცედურებთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, მიმართოთ საკონტაქტო პირს:

გიორგი ბერიძე
ელ. ფოსტა: Beridzeg@vian.health
მობ: 591 32 64 22

ანა არქანია
ელ. ფოსტა: a.arkania@vian.health
მობ.: 591 948 277;

ლაშა ხამხაძე
ელ. ფოსტა: lkhamkhadze@vian.health
მობ.: 591 94 82 86

ტენდერის კატეგორია:

 • 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

დოკუმენტაცია

დანართი # 2 - ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ დანართი # 2 - ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ
დანართი # 3 - ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე შეთანხმება დანართი # 3 - ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე შეთანხმება
დანართი # 4 - აფიდატი დანართი # 4 - აფიდატი
დანართი # 5 - მისამათები დანართი # 5 - მისამათები
დანართი # 6 - სტანდარტული-ხელშეკრულ დანართი # 6 - სტანდარტული-ხელშეკრულ
სატენდერო წინადადება საკანცელარიო საქონელზე სატენდერო წინადადება საკანცელარიო საქონელზე
ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია
დანართი # 1 - საკანცელარიო დანართი # 1 - საკანცელარიო
ყველას ჩამოტვირთვა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  11 აპრილი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა