ჩაბარების ვადა:

15 მაისი 2024, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22116 - ტენდერი სს „ლიბერთი ბანკი“-ს ფილიალების დალაგება/დასუფთავების მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს ლიბერთი ბანკი აცხადებს სს „ლიბერთი ბანკი“-ს ფილიალების (თბილისისა და რეგიონების მასშტაბით) დალაგება/დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა ფასების ცხრილის (დანართი #1) და ლოკაციების (დანართი #2)  შესაბამისად.

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

 • კომპანიის მიმოხილვა:
 • საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია, რეკომენდაციები;
 • განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 (ორი)  წელიწადია დაფუძნებული;
 • ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
 • კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის (დანართი #1) მიხედვით;
 • ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • რეკვიზიტები;
 • საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები.

შენიშვნა:

განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს;

პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

 • წინადადების ფასის წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს ჩათვლით;
 • ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარებაანაზღაურებას;
 • ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ყოველთვიურად, მომსახურების შესაბამისი  მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ზოგადი პირობები

 • პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);
 • სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი #3)მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას.
 • გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია გააქტიურებული ჰქონდეს საბანკო ანგარიში სს“ლიბერთი ბანკში“.

ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის

 • შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 15 მაისი, 17:00 საათი
 • პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადაგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge
 • ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან გადმოგზავნილი სატენდერო წინადადებისმიღების დადასტურება. სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია:

შესყიდვების მენეჯერი
შორენა თავაძე
ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge
მობ: 595 901 200

დამატებითი სატენდერო მოთხოვნები პრეტენდენტებისთვის:

 • მომსახურე კომპანიამ უნდა დანიშნოს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ხარისხზე და განახორციელებს, როგორც დაგეგმილ, ასევე დაუგეგმავ ვიზიტებს ხარისხის კონტროლის მიზნით (ანალოგიურ ობიექტებზე მუშაობის გამოცდილებით);
 • გამოყენებული საწმენდი ქიმური და ჰიგიენური საშუალებები უნდა იყოს სერტიფიცირებული და არ იწვევდეს ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას;
 • დამლაგებელი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბანკთან წინასწარ შეთანხმებული უნიფორმით;
 • კომპანიას უნდა ჰქონდეს ბეტონის იატაკის, ხალიჩების (რბილი იატაკი) ავეჯის ზედაპირის (ქიმწმენდა) საწმენდი თანამედროვე აპარატები;
 • დალაგების გრაფიკი და მოთხოვნები განისაზღვრება #1 დანართის შესაბამისად;
 • დასუფთავების მომსახურება უნდა მოიცავდეს ჰიგიენური და ქიმიური საწმენდი საშუალებებით მომარაგებას, გარდა ხელსაწმენდი, ჰიგიენური ქაღალდის და საპნის;

დამატებითი ინფორმაცია:

 • გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება 1 წლიანი მომსახურების ხელშეკრულება (დანართი #3);
 • პრეტენდენტი ვალდებულია სატენდერო დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მოახდინოს დასასუფთავებელი ობიექტების დეტალური დათვალიერება.
 • ხელსაწმენდით, ჰიგიენური ქაღალდით და თხევადი საპნით მომარაგებას უზრუნველყოფს ბანკი.

ტენდერის კატეგორია:

 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება