ჩაბარების ვადა:

19 ივნისი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T22736 - ტენდერი ქუთაისის დედათა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის და ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ტერიტორიებზე ტრენინგ ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ვიანი“ - („შემსყიდველი“) პრეტენდენტებს სთავაზობს გამოცხადებულ ტენდერში: სს ვიანში შემავალ კომპანია - ქუთაისის დედათა და ბავშვთა სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის და სს საქართველოს კლინიკები - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ტერიტორიებზე ტრენინგ ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაში - მონაწილეობასა და წინადადების წარმოდგენას.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განმარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესყიდვის ხელშეკრულებას გააფორმებს სს ვიანი. 

1. ­­შერჩევის პროცესის მიმდინარეობა

შერჩევა  ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

 • პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2024 წლის 19 ივნისი 18:00 საათისა.
 • შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.
 • საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში: 

სატენდერო წინადადებების მიღება: 19 ივნისი 2024
გამარჯვებული პრეტენდენტ/ებ/ის გამოვლენა და შეტყობინების გაგზავნა.: 26 ივნისი 2024
ხელშეკრულების გაფორმება:  03 ივლისი 2024 

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ.  

ტენდერის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება პრეტენდენტ/ებ/ს შეეძლებათ სატენდერო განცხადების პორტალზე.

შემსყიდველი იტოვებეს უფლებას, გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან/შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება სატენდერო განცხადებების პორტალზე. 

2. ტენდერით შესასყიდი საქონლის აღწერილობა / სპეციფიკაციები:

 შესასყიდი საქონელი: სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა.

 •  სამშენებლო/საერმონტო სამუშაოების პროექტები და ნახაზები მოცემულია დანართ #7-ში;
 •  სამშენებლო/საერმონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები მოცემულია დანართი #1.1-ში, დანართი #1.2-ში

3. შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

 • ტენდერში გამარჯვებული მომწოდებლის შერჩევა მოხდება შემსყიდველის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაციის გათვალისწინებით. 
 • სატენდერო წინადადების განხილვა მოხდება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში.

სატენდერო წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • შესყიდვის ფასი
 • მიწოდების/მომსახურების ვადები
 • საგარანტიო პირობა
 • კომპანიის გამოცდილება/სანდოობა
 • საკვალიფიკაციო მონაცემების სრულყოფილება 

ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ იმ იურიდიულ პირებს, რომელთა წლიურმა ბრუნვამ ბოლო დასრულებული საგადასახადო წლის მანძილზე შეადგინა არანაკლებ 500,000 ლარი.

4. სატენდერო წინადადება:

(ა) სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას:

 • პრეტენდენტი იურიდიული პირის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;
 • ცნობა, რომ არ მიმდინარეობს პრეტენდენტის მიმართ რეორგანიზაცია-ლიკვიდაცია და/ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
 • ბოლო 1 დასრულებული საგადასახადო წლის ბალანსი და მოგება-ზარალის უწყისი;
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი;
 • მინიმუმ ორი სარეკომენდაციო წერილი;„ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ“, შევსებული დანართ #2-ში მითითებული სახით;
 • კონფიდენციალურობაზე შეთანხმების პრეტენდენტის მხრიდან ხელმოწერილი ვერსია (შეთანხმება თან ერთვის დანართი #3-ს სახით);
 • პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი აფიდავიტი - აფიდავიტი მოცემულია დანართი #4-ს სახით
 • შევსებული და ხელმოწერილი განფასება/ფასთა ცხრილი მოცემული და დადგენილი დანართი #1.1-ის და დანართი #1.2-ის სახით, ასევე ექსელის ფორმით; 

პრეტენდენტის მიერ მომზადებული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დოკუმენტაციის მომზადების თარიღი წინ არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო დოკუმენტების წარდგენის თარიღს 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.

პრეტენდენტი სატენდერო წინადადების წარმოდგენით ადასტურებს, რომ (ა) იგი გაეცნო დანართი #6-ს სახით წარმოდგენილ შესყიდვის ხელშეკრულების ნიმუშს, რომლის გაფორმებაც მოხდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან და თანახმაა აღნიშნული რედაქციის გაფორმებაზე და (ბ) მისთვის ცნობილია, რომ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ აქვს უფლება, გაზარდოს სახელშეკრულებო ფას/ებ/ი ან სხვაგვარად გააუარესოს შემსყიდველის მდგომარეობა.

(ბ) დამატებითი მოთხოვნები (ასეთის არსებობისას):

 • იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის პროცესში ადგილი ექნება საავანსო გადახდის მოთხოვნას, გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებისათვის სავალდებულო პირობაა, ავანსის უზრუნველსაყოფი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა შემსყიდველისათვის, გაცემული ამ უკანასკნელისათვის მისაღები ფინანსური ინსტიტუტის მიერ.
 • აუცილებელია ხარჯთაღრიცხვის განფასებამდე მოხდეს ადგილზე მისვლა და ობიექტის დათვალიერება. (ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ #85 და ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ #105ა) 

5. პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია:

 • შემსყიდველი უფლებამოსილია მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია თუ:
 • პრეტენდენტი ირიცხება მოვალეთა რეესტრში;
 • პრეტენდენტის ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო ან სხგვაგვარი გირავნობა/იპოთეკა/შეზღუდვა;
 • მიმდინარეობს პრეტენდენტის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
 • სატენდერო განაცხადით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:
  - სრულად არ იქნება წარმოდგენილი;
  - არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს;
  - არ შეესაბამება სინამდვილეს;
  - ყალბია.
 • არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის პრეტენდენტის შემდგომ მონაწილეობას ტენდერში. 

6. კონფიდენციალურობა:

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია შემსყიდველის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც შერჩევის პროცესის მსვლელობის, ასევე, მისი დასრულების შემდეგაც, მიუხედავად ტენდერის შედეგებისა.

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: vian_nonmedequipment@vian.health

შენიშვნა #1: დამკვეთი იტოვებს უფლებას, მისი შეხედულებისამებრ, ერთი ან რამდენიმე პოზიციახარჯთაღრიცხვიდან თავად შეისყიდოს და მიაწოდოს შემსრულებელს, ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულება გააფორმოს როგორც, სრულ სამუშაოებზე ერთ პრეტენდენტთან ასევე ცალ-ცალკე დანართების მიხედვით სხვადასხვა პრეტენდენტებთან

 ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 19 ივნისი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

შესყიდვის პროცედურებთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, მიმართოთ საკონტაქტო პირს:

გიორგი ბერიძე
ელ. ფოსტა
: Beridzeg@vian.health
მობ: 591 32 64 22;

ანა არქანია
ელ. ფოსტა:
a.arkania@vian.health
მობ.: 591 948 277

ლაშა ხამხაძე
ელ. ფოსტა:
lkhamkhadze@vian.health 
მობ.: 591 94 82 86 

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  13 ივნისი 2024 დრო 10:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა