Tenders.ge
RMG Gold

ტენდერი სამთო სამუშაოების შესრულებაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია „RMG” აცხადებს ტენდერს სამთო სამუშაოების შესრულების მიზნით.

დეტალური აღწერილობა სამუშაოს შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.

 • მომსახურების საფასური უცვლელი რჩება ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.
 • შემსრულებლის ბრალით ავტო-საგზაო შემთხვევისას, სწორედ მას ეკისრება სრული მატერიუალური და ფინანსური პასუხისმგებლობა, აღადგინოს უბედური შემთხვევის დროს დაზიანებული ტექნიკა.
 • შემსრულებელი უზრუნველყოფილ იქნება სამთო მასის მოცულობებისა და გადაზიდვის შესახებ ინფორმაციით, მიმდინარე პერიოდის, დღე-ღამისა და ცვლების მიხედვით;
 • ტექნიკის რაოდენობა, რომელიც აუცილებელია დამკვეთისათვის უნდა იყოს უცვლელი სამუშაო ცვლების განმავლობაში.
 • მიმაგრებულ დოკუმენტში მოცემული სამუშაოთა მოცულობები არ წარმოადგენს კომპანიის ვალდებულებას შემსრულებლის წინაშე.
 • მე-3 (საყდრისი #5), მე-5 (საყდრისის სამსხვრევი) და მე-6 (ტექნიკა სხვადასხვა სამუშაოებისათვის) ლოტებზე მონაცემების კორექტირება შესაძლებელია მოხდეს „რმჯ“-ის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის რაოდენობიდან გამომდინარე.

ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • გაერთიანებული ტარიფი 1 ტონა სამთო მასის დამუშავება-გადაზიდვაზე, სადაც ცალ-ცალკე იქნება წარმოდგენილი სამთო სამუშაოების ტარიფი 1 ტონა სამთო მასაზე და გადაზიდვაზე მანძილის მითითებით.
 • წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 2 თვიანი კონსიგნაციის ვადას. გამარჯვებული გამოვლენილი იქნება ტარიფებისა და ანგარიშსწორების პირობების(კონსიგნაციის ვადის) გათვალისწინებით.
 • შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა დანართში წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით.
 • ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე კომპანიის მფლობელობაში არსებული ტექნიკის შესახებ, რომელიც საჭიროა სამთო სამუშაოების განხორციელებისათვის; წარმოდგენილი ტექნიკის არანაკლებ 70% უნდა იყოს ტენდერში მონაწილე კომპანიის ან მისი დამფუძნებლების საკუთრებაში, რაზედაც მოწოდებული უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: . თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტორნული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი წინადადებები წარმოადგინონ ერთ ან რამდენიმე ლოტზე; ლოტის და შესაბამისი ტარიფების მითითებით.
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და ტენდერის დასახელება.
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 23.08.2017

Tender Description:

RMG announces a tender for the completion of mining works.

Please see the detailed description of the works in the attached documents.

 • Tariffs for services remain unchanged for the entire period of the Agreement.
 • The Contractor, in the case of a traffic accident by his fault, has full financial and financial responsibility in the recovery of damaged equipment in an accident.
 • Provision of the Contractor with volumes for mountain mass or transportation on conditions of necessity for the current period, day, shift
 • Declared and necessary quantity of equipment to the Customer must be unchanged during the working shift.
 • Volumes of works in the attached document is not a company's obligation before the performer.
 • Data can be corrected on the 3rd (Sakdrisi # 5), 5th (Sakdrisi crushers) and 6th (techniques for various works) lots, on the basis of the quantity of equipment owned by "RMG".

The bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • The lump sum for processing and transportation of 1 ton mining, where the tariffs of mining works are indicated separately for 1 ton mining and for the
 • The proposal should include a minimum period of 2 months consignment. The winner will be revealed based on tariffs and settlement terms (consignation period).
 • Volume of works to be done according to the plan presented in the appendix.
 • Information about the equipment owned by the bidder for the purpose of mining works; At least 70% of the presented equipment should be in the ownership of the tender participating company or its founders, on which the document confirming ownership should be provided.
 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • Information about the experience of the bidder in this field;
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com; providing the password to Secretary until the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;

The deadline for submission of proposals is - 23.08.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

Тендерная Документация:

RMG объявляет тендер на завершение горных работ

Пожалуйста, смотрите подробную информацию в прилагаемом документе

 • Тарифы на услуги остаются неизменными на весь период Договора.
 • Исполнитель, в случае дорожно-транспортного происшествия по его вине, несёт полную материальную и финансовую ответственность при восстановлении повреждённой в аварии техники.
 • Обеспечение Исполнителя объёмами по гор.массе или перевозкам на условиях необходимости на текущий период, сутки, смену.
 • Заявленное и необходимое Заказчику количество техники обязано быть неизменным в течении рабочей смены.
 • Объемы работ в прилагаемом документе не являются обязанностью компании перед исполнителем.
 • Данные могут быть скорректированы на 3-й (Sakdrisi # 5), 5-й (дробилки Sakdrisi) и 6-й (оборудование для различных работ) лотов на основе количества оборудования, принадлежащего «RMG».

Участники тендера должны представить свое тендерное предложение, где должно быть представлено:

 • Единый тариф на переработку и транспортировку 1 тон добычи, где тарифы на горные работы указаны отдельно для добычи 1 тон и для отгрузки.
 • Предложение должно содержать, по крайней мере, 2-месячный период консигнации. Победитель будет показан по тарифам и срокам оплаты (срок консигнации).
 • Объем работ, которые должны быть выполнены в соответствии с планом, представленным в приложении;
 • Информация об оборудовании, принадлежащем участнику торгов в целях горных работ; По меньшей мере 70% представленного оборудования должно находиться в собственности участвующей в торгах компании или ее учредителей, на которой должен быть предоставлен документ, подтверждающий право собственности.
 • Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты и т. Д.;
 • Информация об опыте участника тендера в этой сфере;
 • Тендерное предложение, поданное участником тендера должно быть подписано и / или запечатано в уполномоченном (ых) лицом (-ах).

Условия подачи тендерного предложения:

 • Тендерное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте на имя Лиле Пирвели по следующему адресу: Тбилиси, ул. М. Алексидзе № 1 пер. 3
 • Компании могут подавать тендерное предложение в виде закодированных электронных документов по адресу электронной почты: LPirveli@richmetalsgroup.com; Предоставляя пароль до истечения срока действия тендера.
 • По всем вопросам относительно проведения тендера, вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии по электронной почте - LPirveli@richmetalsgroup.com
 • На конверте должно быть указано название компании и имя претендента
 • Крайний срок подачи предложений – 23.08.2017

ტენდერის კატეგორია:

 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სატენდერო დოკუმენტაცია